25 mei 2018 18:05

Verbod op niet-professioneel gebruik van risicovolle herbiciden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het op de markt brengen en het gebruik voor niet-professionele doeleinden van bepaalde herbiciden verbiedt.

Het verbod geldt voor al het niet-professionele gebruik. Alleen herbiciden die bestaan uit basisstoffen, biopesticiden en stoffen met een laag risico en dus de minste risico's voor de gezondheid van de mens en het milieu opleveren, kunnen nog worden toegelaten. Het ontwerp definieert de herbiciden die aan het verbod ontsnappen en bevat de voorwaarden van intrekking van de bestaande toelatingen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik