25 mei 2018 17:43

Hervorming van het vennootschapsrecht - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens in tweede lezing een voorontwerp van wet goed tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en houdende diverse bepalingen.

Het voorontwerp, dat werd aangepast aan het advies van de Raad van State, beoogt het Belgisch vennootschapsrecht grondig te hervormen. De ondernemingen krijgen een modern, aangepast en efficiënt wettelijk instrument aangeboden waardoor België een aantrekkelijke en competitieve vestigingsplaats voor ondernemingen zal worden.

Het voorontwerp beoogt het vennootschapsrecht te moderniseren via drie krachtlijnen:

 • een doorgedreven vereenvoudiging:
  • afschaffing van het onderscheid tussen burgerlijke en handelsdaden en tussen burgerlijke en handelsvennootschappen
  • nieuwe tweedeling tussen het vennootschaps- en het verenigingsrecht die in één enkel wetboek worden geïntegreerd
  • afschaffing van de publieke vennootschappen en beperking van de regels voorbehouden aan de genoteerde vennootschappen
  • beperking van het aantal vennootschapsvormen
  • beperking van het aantal strafbepalingen
 • een verregaande flexibilisering, maar met aandacht voor de belangen van derden, waaronder de schuldeisers
 • nieuwe rechtsregels die moeten helpen om het hoofd te bieden aan Europese evoluties en nieuwe tendensen, zoals 'mobielere' vennootschappen

Het voorontwerp mag worden ingediend bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.

De ministerraad keurt daarenboven een voorontwerp van wet goed tot aanpassing van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit voorontwerp verzekert dat de neutraliteit op fiscaal vlak gewaarborgd wordt. Het wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.