14 feb 2003 16:00

Bescherming van planten

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed betreffende de herziening van de tekst van het Internationaal Verdrag voor de Bescherming van Planten (IVBP) (*).

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed betreffende de herziening van de tekst van het Internationaal Verdrag voor de Bescherming van Planten (IVBP) (*).

Het Verdrag is een multilateraal verdrag, neergelegd bij de Directeur-generaal van de FAO en beheerd door het secretariaat van het IVBP dat deel uitmaakt van de Dienst Plantenbescherming van de FAO. Het werd goedgekeurd door de FAO in 1951 en trad in werking in 1952. Het werd achtereenvolgens in 1979 en 1997 gewijzigd. Het IVBP heeft als voornaamste doel de goedkeuring van gemeenschappelijke en doeltreffende internationale maatregelen ter voorkoming van het binnendringen en het verspreiden van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen en ter bevordering van maatregelen ter bestrijding van deze organismen. De doelstellingen en verplichtingen van het IVBP van 1979 zijn essentieel terug te vinden in de herziene versie van 1997 die ter goedkeuring wordt voorgelegd: het beschermen van planten en plantaardige producten en het bestrijden van de verspreiding van schadelijke organismen. De herziene tekst werd evenwel aangepast en aangevuld. Hierbij werd rekening gehouden met de evolutie van de technieken én met de internationale overeenkomsten en reglementeringen, in het bijzonder die van de WHO (**) die, door de overeenkomst inzake de toepassing van sanitaire en fytosanitaire maatregelen (SPS-Overeenkomst), het IVBP erkent als zijnde het 'mechanisme' dat de internationale standaarden vastlegt. Zodoende wordt gegarandeerd dat de maatregelen voor de bescherming van planten (fytosanitaire maatregelen) geharmoniseerd zijn en niet aangewend worden als niet-tarifaire en ongerechtvaardigde internationale handelsbelemmeringen. De Regering is dus van oordeel dat de wijzigingen aangebracht in het IVBP positief zijn en dat zij het algemeen belang dienen, zowel wat betreft de bescherming van de gezondheid van planten, dieren en mensen als wat de bescherming van het leefmilieu aangaat. (*) opgemaakt te Rome, tijdens de 29ste zitting van de Conferentie van de FAO in november 1997. (**) Wereldhandelsorganisatie.