14 feb 2003 16:00

Ministerraad van 14 februari 2003

De ministerraad vergaderde op vrijdag 14 februari 2003 vanaf 11 uur, onder her voozitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De ministerraad vergaderde op vrijdag 14 februari 2003 vanaf 11 uur, onder her voozitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

Na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing. De Eerste Minister heeft vooreerst de benoeming bevestigd van de heer Didier Bellens, in de plaats van wijlen John Goossens, tot Chief Executive Officer van Belgacom (bericht varia). Hij heeft een aantal getroffen maatregelen benadrukt betreffende de werking van Justitie: - een voorontwerp van wet tot omzetting in het Belgisch recht van het besluit van de Europese Raad betreffende de oprichting van Eurojust, teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken (bericht 6); - een voorontwerp van wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek opdat er rekening zou worden gehouden met de grondwettelijke voorschriften en de bevoegdheidsverdeling tussen de federale wetgever en de decretale wetgevers (bericht 7); - twee voorontwerpen van wet betreffende de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie (bericht 8); - het eindrapport van de Commissie strafprocesrecht (bericht 9); - een ontwerp van koninklijk besluit waarbij het aantal vacante plaatsen voor gerechtelijke stagiairs voor het jaar 2003/2004 wordt vastgesteld (bericht 10); * * * De Ministerraad keurde ook de volgende punten goed: - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bescherming van de titel en van het beroep van architect alsook van de Orde van architecten (bericht 11); - een ontwerp van koninklijk besluit rond de interconnectie op telecommunicatiegebied, wat betreft de waarborging van de universele dienst en van de interoperabiliteit door toepassing van de beginselen van Open Network Provision (ONP) (bericht 12); - een ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van een gewoon lid van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Loterij, in vervanging van een ontslagnemend lid (bericht 13); - een ontwerp van koninklijk besluit rond de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) (bericht 14); - vier ontwerpen van koninklijk besluit rond de financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteits- en aardgasmarkt (bericht 15); - twee ontwerpen van koninklijk besluit rond de sociale bescherming van onthaalouders (bericht 17); - een ontwerp van koninklijk besluit rond het project "e-government in de sociale zekerheid" (bericht 18); - een ontwerp van koninklijk besluit rond de maatschappelijke zekerheid van de arbeiders (bericht 19); - een ontwerp van koninklijk besluit houdende bepaling van wat onder beduidende overschrijding of risico op beduidende overschrijding van de partiële begrotingsdoelstelling moet worden verstaan (bericht 20); - een ontwerp van koninklijk besluit rond het pensioen van de mijnwerkers (bericht 21); - een reeks overeenkomsten die werden afgesloten in het kader van het Grootstedenbeleid met de steden/gemeenten Brussel, Sint-Gillis en Seraing voor het begrotingsjaar 2003 (bericht 23); - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (bericht 24); - een voorontwerp van wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit houdende erkenning van beroepsorganisaties van beoefenaars van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden (bericht 25); - een mededeling rond de Algemene overeenkomst inzake handel en diensten (A.O.H.D.) (bericht 26); - de Belgische bijdrage tot "Headline Goal" voor 2003. "Headline Goal" is het gemeenschappelijk defensieobjectief dat de Staatshoofden van de Europese Unie zich in december 1999 te Helsinki hebben gesteld (bericht 28); - het lenen van voertuigen en materiaal aan het Beninse contingent dat ingezet wordt binnen de vredesmacht van de CEDEAO (Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest) in Ivoorkust (bericht 29); - een voorontwerp van wet betreffende de herziening van de tekst van het Internationaal Verdrag voor de Bescherming van Planten (IVBP) (bericht 31).