14 feb 2003 16:00

Sociale bescherming voor onthaalouders

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed rond de sociale bescherming van onthaalouders.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed rond de sociale bescherming van onthaalouders.

In de ontwerpen wordt voorzien dat de erkende en gesubsidieerde onthaalouders worden gelijkgesteld met werknemers in het stelsel van de werknemers, met uitsluiting van de werkloosheid maar inbegrepen de eigen regeling inzake compensatie bij ongewilde afwezigheid van kinderen. Deze opvanguitkering is als het ware een vervangingsinkomen. (*) - ontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; - ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, §1, derde lid, q, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;