14 feb 2003 16:00

Eurojust

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot omzetting in het Belgisch recht van het besluit van de Europese Raad betreffende de oprichting van Eurojust (*) teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot omzetting in het Belgisch recht van het besluit van de Europese Raad betreffende de oprichting van Eurojust (*) teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken.

Op grond van dit besluit wordt een Europese eenheid (**) opgericht die bijstand moet verlenen in het kader van de coördinatie van grensoverschrijdend onderzoek en de samenwerking tussen de betrokken autoriteiten moet bevorderen. Het besluit bestaat grotendeels uit de regels van toepassing op de activiteiten van Eurojust zelf (taken en doelstellingen, werking, personeel, bescherming van persoonsgegevens,...) en uit regels betreffende de betrekkingen tussen Eurojust en de partners op Europees niveau (Europol, Europese Commissie,...), alsook tussen Eurojust en derde landen. Die bepalingen naar Europees recht vereisen geen omzetting in nationaal recht. De omzetting in Belgisch is echter verbonden aan twee belangrijke verplichtingen die krachtens het besluit Eurojust aan de lidstaten worden opgelegd: - de aanwijzing van een Belgisch lid van Eurojust, alsook de aanwijzing van zijn eventuele correspondent onder de nationale autoriteiten en van een lid van het gemeenschappelijk controleorgaan inzake bescherming van persoonsgegevens. - de relatie die Eurojust met de bevoegde nationale autoriteiten moet onderhouden. (*) besluit van de Raad 2002/187/JBZ van 28 februari 2002. (**) samengesteld uit 15 leden met de hoedanigheid van officier van justitie, rechter of politiefunctionaris met gelijkwaardige bevoegdheden.