14 feb 2003 16:00

Maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de maatschappelijke zekerheid van de arbeiders.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de maatschappelijke zekerheid van de arbeiders.

Jongeren, die tijdens de periode van deeltijdse leerplicht (**) worden tewerkgesteld met een overeenkomst voor socio-professionele inpassing, die door de Gemeenschappen en de Gewesten werd erkend in het kader van het secundair onderwijs met verminderd leerplan, zijn onderworpen aan het stelsel van de jaarlijkse vakantie van de werknemers (***). Het ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel deze beperkte onderwerping voor deze jongeren te verlengen tot 31 december 2003 (****). Indien de onderneming10 of meer werknemers tewerkstelde op 30 juni van het voorgaande jaar, zijn de jongeren, die onderworpen zijn aan de regeling inzake jaarlijkse vakantie, arbeidsongevallen en beroepsziekten, ook onderworpen aan de bijzondere bijdrage voor werkloosheid. Zij zijn vrijgesteld van persoonlijke bijdragen. Het ontwerp wordt overgemaakt aan de Raad van State voor advies binnen een termijn van één maand. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 april 1999 tot wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944. (**) artikel 1, §1, 3° van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht. (***) artikel 4 van het koninklijk besluit van 28 november 1969. (****) op voorstel van de Nationale Arbeidsraad. De Nationale Arbeidsraad heeft deze datum vooropgesteld aangezien vanaf 1 januari 2004 deze maatregel wordt ingepast in de vereenvoudiging van de bijdrageverminderingen.