14 feb 2003 16:00

Orde van architecten

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd (*) betreffende de bescherming van de titel en van het beroep van architect alsook van de Orde van architecten.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd (*) betreffende de bescherming van de titel en van het beroep van architect alsook van de Orde van architecten.

Het ontwerp beoogt de omzetting in Belgisch intern recht van de Europese richtlijn (**) die het onderzoek oplegt van buiten de Europese Unie verworven diploma's, wanneer die zijn erkend in een Lidstaat, naast de vorming en/of beroepservaring opgedaan in een Lidstaat. Termijnen en beroepsmogelijkheden zijn voorzien. (*) houdende wijziging van de wetten van 20 februari 1939 en 26 juni 1963. (**) richtlijn 2001/19/EG, in zoverre zij de richtlijn 85/384/EEG betreffende de architecten wijzigt.