14 feb 2003 16:00

Strafprocesrecht

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, nam de Ministerraad kennis van het eindrapport van de Commissie strafprocesrecht (*).

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, nam de Ministerraad kennis van het eindrapport van de Commissie strafprocesrecht (*).

Het resultaat van deze werkzaamheden biedt de mogelijkheid de bespiegelingen over de richting en de inzet van een alomvattende hervorming van het Belgische strafprocesrecht aan te vullen. Deze tekst, die werd voorgelegd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers en aan de Senaat en die in aanmerking werd genomen als parlementair document (**), heeft geleid tot het "voorontwerp van Wetboek van Strafprocesrecht". De Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat en de FOD Justitie hebben rond de voorgelegde tekst een colloquium georganiseerd (***). Uit de besprekingen en het debat naar aanleiding van het colloquium bleek dat een grondige discussie noodzakelijk is. Alle actoren zijn het er over eens dat er thans een ideaal basisdocument bestaat tot het doorvoeren van een grondige en allesomvattende hervorming van het Belgisch strafprocesrecht. De algemene teneur van het colloquium was dan ook dat het project hoe dan ook een vervolg moet krijgen. Het moet bij voorkeur op zo kort mogelijke termijn dienst doen als basis voor de bespreking van de beoogde hervorming. (*) beter bekend onder de naam van haar voorzitter, Michel Franchimont. Ter herinnering: het eerste deel van haar opdracht, voltooid in 1995, heeft geleid tot de goedkeuring van de wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadiumv an het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, bijgenaamd de "kleine Franchimont". De Commissie heeft vervolgens haar werkzaamheden tot hervorming van het strafprocesrecht voortgezet teneinde de samenhang, de eenheid, de leesbaarheid en de transparantie ervan te waarborgen. De tekst van een voorontwerp van Wetboek van Strafprocesrecht is op 8 en 9 oktober 1998 besproken tijdens een conferentie in de Senaat. De belangrijke opmerkingen die tijdens deze conferentie zijn gemaakt werden in een nieuw voorontwerp opgenomen. Bij de voltooiing van het voorontwerp heeft de Commissie gepoogd het geheel van de nieuwe goedgekeurde wetten inzake het strafprocesrecht, te weten niet minder dan vijfendertig wetten, waarvan een twintigtal wetten tijdens deze legislatuur zijn aangenomen, erin te integreren. Dit maakt een moderne lezing van het strafprocesrecht mogelijk. In het ontwerp wordt bijzondere aandacht geschonken aan de rechten van het slachtoffer in het kader van de rechtspleging door wat reeds was bepaald in het kader van de wet van 12 maart 1998 nog te versterken. Overigens verbetert het ontwerp met name aan de hand van de modernste technieken de communicatie tussen de verschillende deelnemers aan het strafproces. Dankzij de overeenkomsten die de minister van Justitie in 2001 met de Université de Liège et met de Universiteit Gent heeft afgesloten, heeft de Commissie haar werkzaamheden kunnen voltooien. (**) DOC 2043/001 (Kamer) en 2-1288/1 (Senaat). (***) Dit colloquium vond plaats op vrijdag 31 januari 2003 in de plenaire zaal van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.