14 feb 2003 16:00

Pensioen van de mijnwerkers

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond het pensioen van de mijnwerkers.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond het pensioen van de mijnwerkers.

Dit ontwerp van koninklijk besluit heft de bestuurscommissies op die in elk van de drie Voorzorgskassen bestaan. Deze Voorzorgskassen werden na de opheffing van het Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers overgeheveld naar de Dienst voor uitkeringen van het Riziv, die het beheer van het stelsel van de invaliditeitspensioenen voor mijnwerkers heeft overgenomen. De bevoegdheden van de bestuurscommissies werden verdeeld over de Administratie en het Beheerscomité voor de mijnwerkers. Dit Beheerscomité werkt binnen de Dienst voor uitkeringen van het Riziv. Het ontwerp voorziet in een vereenvoudiging van de administratieve structuren en zorgt voor een besparing in de werkingskosten van de bestuurscommissie. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers en van het koninklijk besluit van 20 november 1970 houdende bijzondere bepalingen inzake de sociale zekerheid van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden.