14 feb 2003 16:00

Telecommunicatie

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de interconnectie op telecommunicatiegebied, wat betreft de waarborging van de universele dienst en van de interoperabiliteit door toepassing van de beginselen van Open Network Provision (ONP).

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de interconnectie op telecommunicatiegebied, wat betreft de waarborging van de universele dienst en van de interoperabiliteit door toepassing van de beginselen van Open Network Provision (ONP).

Het ontwerp van koninklijk besluit voert het principe van de tussenkomst van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) in (**), op eigen initiatief en te allen tijde in de onderhandelingen inzake interconnectieovereenkomsten. Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) tot omzetting van de artikelen 7.5 en 9.3 van richtlijn 97/33/EG van 30 juni 1997 van het Europees Parlement en de Raad. Ter herinnering: het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft op 19 september 2002 een arrest gewezen waarbij België veroordeeld werd voor het niet omzetten van sommige bepalingen van de bedoelde richtlijn, waaronder de artikelen 7.5 en 9.3. (**) het ontwerpbesluit heeft tot doel artikel 109ter, §4, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven aan te vullen, door het Instituut de bevoegdheid te verlenen om het toegepaste kostenberekeningssysteem te controleren en artikel 109ter, §5, van de wet van 21 maart 1991 te wijzigen.