14 feb 2003 16:00

Gezondheidszorg

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

Het ontwerp zet een Europese richtlijn (**) om in Belgisch recht. Deze richtlijn: - wijzigt richtlijnen betreffende het algemene stelsel van erkenning van beroepskwalificaties; - heeft tot doel de vereenvoudiging van de procedure voor de bijwerking van de lijsten van de voor automatische erkenning in aanmerking komende diploma's (verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger of verpleegkundige; beoefenaar der tandheelkunde, dierenarts, verloskundige, apotheker of huisarts). Ter herinnering: het is aan de Minister van Volksgezondheid om te beoordelen of een Europees onderdaan de nodige kwalificaties en/of beroepservaring bezit (in overeenstemming met de Europese richtlijnen) voor de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen in België. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967. (**) richtlijn 2001/19/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 14 mei 2001.