14 feb 2003 16:00

Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed houdende bepaling van wat onder beduidende overschrijding of risico op beduidende overschrijding van de partiële begrotingsdoelstelling moet worden verstaan.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed houdende bepaling van wat onder beduidende overschrijding of risico op beduidende overschrijding van de partiële begrotingsdoelstelling moet worden verstaan.

In de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging werd de globale begrotingsdoelstelling voor 2003 vastgelegd op een niveau dat ? 170 miljoen lager lag dan de technische ramingen van dat jaar. De Regering nam ten opzichte van de sectoren de financiële verantwoordelijkheid met betrekking tot deze vermindering. Deze verantwoordelijkheid bestaat er in om geen automatische correctiemechanismen in werking te stellen ten aanzien van de sectoren, indien deze verlaging niet gerealiseerd zou worden. Dit ontwerp werd voorgelegd aan de Raad van State voor advies binnen de maand. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 oktober 1999 tot uitvoering van artikel 51, § 4, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.