18 nov 2016 10:52

Bescherming van transgender personen tegen geweld en discriminatie nog steeds hard nodig

Brussel, 18 november 2016 – Naar aanleiding van ‘Transgender Remembrance Day’  pleit het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen voor een betere bescherming van transgender personen. Het Instituut roept in dat kader nogmaals op om de wet betreffende de ‘transseksualiteit’ dringend te herzien. De huidige wet is door de strenge medische voorwaarden immers in strijd met de mensenrechten. Ook inzake de strijd tegen discriminatie is er nog een lange weg af te leggen. Hoewel discriminatie op grond van geslachtsaanpassing, genderidentiteit of genderexpressie verboden is, blijven veel transgenders er in de praktijk mee geconfronteerd worden. Het Instituut heeft daarom een aantal brochures ontwikkeld en formuleert vier aanbevelingen om de rechten van transgender personen beter te beschermen.

Hoeveel transgender personen zijn er in België?

In de periode van januari 1993 tot en met 30 juni 2016 hebben in België 885 personen de officiële registratie van hun geslacht laten veranderen. Twee derde van de transgender personen liet de geslachtsregistratie aanpassen van man naar vrouw, één derde van vrouw naar man. Die verhouding is vrij constant over de jaren.

Hoewel de cijfers fluctueren over de jaren, is er een duidelijke toename in het aantal veranderingen in de geslachtsregistratie. Het aantal wijzigingen tussen 1995 en 1999 bedroeg gemiddeld 22 per jaar, tussen 2000 en 2004 gemiddeld 34 per jaar, tussen 2005 en 2009 gemiddeld 41 per jaar en tussen 2010 en 2014 gemiddeld 57 per jaar.

Deze statistieken geven enkel de wijzigingen in de officiële geslachtsregistratie weer. Het exact aantal transgenders in België is onbekend. De strenge juridische voorwaarden weerhouden een groot aantal transgender personen ervan om hun officiële geslacht in overeenstemming te brengen met hun sociale geslacht.

Meer informatie is beschikbaar op de website van het Instituut


Discriminatie

13% van alle meldingen in 2015 bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen hield verband met discriminatie op grond van genderidentiteit of -expressie of met de procedure tot geslachtsverandering. Daarmee is het aantal meldingen van transgenders in 2015 opnieuw licht gestegen.
Meldingen gingen voornamelijk over discriminatie bij verzekeringen of op het werk, over de toepassing van de wet ‘Transseksualiteit’ van 10 mei 2007, de vermelding van het geslacht of de naam in officiële documenten en over de manier waarop transgender personen aangesproken worden. Discriminaties deden zich voornamelijk voor bij het afsluiten van een arbeidscontract of bij de terugbetaling van bepaalde medische behandelingen.


Nieuwe brochures

De algemene folder ‘Leven als transgender zonder discriminatie’ wijst de weg bij het doen respecteren van je rechten als transgender en bij het melden van discriminaties en obstakels bij het Instituut.

De folder ‘Een hospitalisatieverzekering afsluiten’ met praktische tips en nuttige informatie voor transgender personen bij het afsluiten van verzekeringen.

Omdat heel wat meldingen zich in de werksfeer afspelen, brengt het Instituut eveneens een publicatie uit voor arbeidsjuristen over de rechten van transgender personen en aanbevelingen voor een correcte behandeling van transgender medewerkers. (Dit document kan binnenkort gedownload worden op de website van het Instituut.)

Aanbevelingen

1. De wet van 10 mei 2007 betreffende de ‘transseksualiteit’ is in strijd met de mensenrechten en moet dringend hervormd worden. Doordat de wet medische ingrepen, inclusief een onomkeerbare sterilisatie, als voorwaarde stelt voor de aanpassing van de juridische geslachtsregistratie, schendt ze de fysieke integriteit van de persoon en diens recht om erkend te worden in de eigen genderidentiteit.
2. Het Instituut beveelt de regering aan om een nieuw interfederaal actieplan tegen discriminatie en geweld van transgenders wegens hun geslachtsaanpassing, genderidentiteit of genderexpressie uit te werken. Het Instituut nodigt de verschillende betrokken beleidsverantwoordelijken uit tot een sterk politiek engagement.
3. Het Instituut onderschrijft de vraag van LGBT- en mensenrechtenbewegingen om de notie van ‘genderidentiteitsstoornis’ te verwijderen uit de DSM (de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), zoals dat twee decennia geleden voor homoseksualiteit gebeurde.
4. Eén van de belangrijke knelpunten voor transgender personen is de gezondheidszorg. Onder andere een adquate terugbetaling van medische kosten, voldoende informatie voor zowel transgenders als gezondheidswerkers en een kwalitatief en toegankelijk aanbod inzake gezondheidszorgen zijn noodzakelijk.


Perscontact
Liesbet Vanhollebeke
E-mail: liesbet.vanhollebeke@igvm.belgie.be
Tel.: 02 233 41 75
http://igvm-iefh.belgium.be

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op grond van geslacht. We doen dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen. De wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen (B.S. van 30 mei 2007) bepaalt dat voor de toepassing van deze wet een direct onderscheid op grond van geslachtsverandering, genderidentiteit en genderexpressie wordt gelijkgesteld met een direct onderscheid op grond van geslacht (artikel 4 §2 en §3). Dit betekent dat het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in het kader van zijn juridische missie bevoegd is om op te treden inzake discriminatie op basis van geslacht van transgender personen.