02 dec 2011 10:59

Beschuttende werkplaatsen

Aanpassing van de loongrens voor de berekening van de lagelooncomponent in beschuttende werkplaatsen

Aanpassing van de loongrens voor de berekening van de lagelooncomponent in beschuttende werkplaatsen

Gezien de indexaanpassing van het gewaarborgd minimuminkomen van september 2011, wordt de berekening van de lagelooncomponent die recht geeft op een vermindering van de werkgeversbijdragen voor werknemers in een beschuttende werkplaats aangepast. De loongrens voor de berekening van de vermindering wordt verhoogd tot 6.968,37 euro per kwartaal voor 2012 en tot 6.878,46 euro per kwartaal vanaf 2013.

Het voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet heeft als doel de verhoging van sociale werkgeversbijdragen ten gevolge van de indexaanpassingen te compenseren. Het voert eveneens een mechanisme in dat de lageloongrens automatisch aanpast aan de index van de consumptieprijzen.

De ministerraad keurt het ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van art 2, 3°, d van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het hoofdstuk 7 van titel IV van de programmawet van 24 december 2002. Dit koninklijk besluit zal bij het begin van het eerste kwartaal van 2012 in werking treden.

Na het advies van de Raad van State wordt het ontwerp opnieuw aan de ministerraad voorgelegd.