29 apr 2015 09:24

Besparingsmaatregel veroorzaakt een verhoogde kost van het moederschap

Brussel, 28 april 2015 - De Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen betreurt de beslissing van de regering om de duur van het ziekenhuisverblijf bij een bevalling te verkorten met één dag. Deze vervroegde terugkeer zal zorgen voor een aanzienlijke verhoging van de kost van het moederschap. De Raad vraagt dat deze bezuinigingsmaatregel – welke zich toespitst op moeders – voorafgegaan wordt door bijhorende en noodzakelijke maatregelen om het kind goed te onthalen in het gezin.

De regering wenst met deze maatregel de ziekenhuiskosten van een bevalling terug te dringen. Men houdt enkel rekening met de verloskundige aspecten van deze maatregel.


De Raad keurde het advies nr. 145 “betreffende de inkorting van het ziekenhuisverblijf na een bevalling” goed. Hierin verbaast de Raad zich dat een beslissing die enkel vrouwen treft aan geen enkele “gendertest” werd onderworpen en niet door een overleg met de vrouwenorganisaties of met de Raad werd voorafgegaan.


Deze maatregel zorgt voor een ‘familiale privatisering’ van de kosten die momenteel door de sociale zekerheid worden gedekt. Voor al deze nieuwe moeders betekent deze vervroegde terugkeer naar huis een aanzienlijke verhoging van de kost van het moederschap (kosten van de kinderarts, vroedvrouw, kinesist…). Voor veel vrouwen – waarvan sommigen al getroffen worden door andere besparingsmaatregelen – zal elke geboorte van een kind een toename van het armoederisico inhouden.


Hoewel de ‘sociale solidariteit’ verheugd zou moeten zijn over een geboorte, getuigt deze maatregel van weinig interesse voor de geboorte en het onthaal van een nieuw kind in de maatschappij” stelt Magdeleine Willame-Boonen, voorzitster van de Raad.


Met het uitbrengen van dit advies, dringt de Raad aan op het nemen van bijhorende en noodzakelijke maatregelen om het kind te onthalen in het gezin. Er moet een goede opvolging van de moeder en het kind georganiseerd worden om de continuïteit van de zorg van voor tot na de geboorte te waarborgen. De Raad sluit zich aan bij de vraag van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg  (KCE) tot het organiseren van een klinisch zorgpad dat het geheel van deze zorgen coördineert. Hij benadrukt dat men dit moet organiseren vooraleer men deze besparingsmaatregel tot uitvoering brengt.


De Raad vraagt de Minister van Volksgezondheid en de Staatssecretaris van Gelijke kansen zich te engageren om deze problematiek met de gemeenschappen en gewesten te bespreken.


Meer informatie:
Het advies nr. 145 is beschikbaar op de website van de Raad: www.raadvandegelijkekansen.be
 

 

Contact:
NL: Gwen Herkes 02/233.47.76

FR :  Hedwige Peemans-Poullet  02/733.48.80
 


De Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen is een federaal adviesorgaan, opgericht bij Koninklijk Besluit van 15 februari 1993, vervangen door dat van 4 april 2003. De Raad is een beleidsinstrument om de feitelijke gelijkheid van mannen en vrouwen te realiseren en de directe en indirecte genderdiscriminaties weg te werken. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen verzekert het dagelijks secretariaat van de Raad