28 apr 2006 17:00

Bestrijding van omkoping

Aanpassing van de wetgeving over de bestrijding van omkoping

Aanpassing van de wetgeving over de bestrijding van omkoping

De ministerraad keurde het voorontwerp van wet goed die bepaalde aanbevelingen van de Werkgroep 'corruptie in internationale handelsverrichtingen' van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) naar Belgisch recht omzet. Het is een initatief van de heer Hervé Jamar, Staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude. Volgens het strafrecht is de actieve omkoping het voorstellen of toekennen van een aanbod, een belofte of een voordeel van gelijk welke aard aan een persoon die een openbaar ambt uitoefent. De Belgische rechtbanken zullen bevoegd zijn voor het vervolgen van de Belgische ambtenaar en van de ambtenaar die afhangt van een organisatie naar internationaal recht die zijn zetel in België heeft en die betrokken is bij feiten van corruptie in het buitenland. Op het vlak van het fiscaal recht heft de Regering het artikel op dat de geheime commissielonen regelt en maakt de aftrekbare commissielonen of voordelen, die worden verleend in verband met elementen van omkoping in België niet-aftrekbaar als beroepskosten.