03 dec 2004 16:00

Bestuursovereenkomst

De Ministerraad nam kennis van het verslag over de stand van zaken van de uitvoering van de eerste bestuursovereenkomst van tien openbare instellingen van sociale zekerheid, gesloten voor de periode 2002-2004.

De Ministerraad nam kennis van het verslag over de stand van zaken van de uitvoering van de eerste bestuursovereenkomst van tien openbare instellingen van sociale zekerheid, gesloten voor de periode 2002-2004.

DSe bstuursovereenkomsten van de volgende tien openbate instellingen van sociale zekerheid traden op 1 janueri 2002 in werking en liepen op 31 december 2004 af: RSZ, RVP, RJV, RKW, RIZIV, RSZPPO, FAO, KSZ, RSVZ, RVA. Vijf overblijvende instellingen (HZIV, HVKZ, FBZ, DOSZ, HVW) hebben een bestuursovereeenkomst afgesloten voor de periode van 1 januari 2003 tot 31 december 2005. De Directie-generaal Sociaal beleid van FOD Sociale Zekerheid stelde het verslag op. Het behandelt volgende aspecten: - de inventarisering van de interne en externe factoren die een mogelijke impact uitoefenen op de uitvoering van de betrokken bestuursovereenkomsten - een stand van zaken van de uitvoering van de bestuursovereenkomsten voor de begrotingsjatren 2002 en 2003. - een invetaru-isering van de belangrijkste feiten aangaande de opmaak, het afsluiten en de opvolging en gebruik van de bestuursovereenkomsten. De Ministerraad droeg de voogdijministers op om: - aan de beheerscomités van de betrokken instellingen het globaal syntheseverslag en hun individueel syntheseverslag voor te leggen. - de aandachtspunten verder uit te werken tot concrete verbeteringsvoorstellen in het liucht van de komende onderhandelingen voor de nieuwe bestuursovereenkomsten.