03 dec 2004 16:00

Ministerraad van 3 december 2004

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 3 december 2004, Wetstraat 16 om
10 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 3 december 2004, Wetstraat 16 om 10 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Eerste Minister kondigde in de eerste plaats de beslissingen aan, aangaande justitie. Het gaat vooral om beslissingen op het gebied van gezinsaangelegenheden, meer bepaald over de gelijkmatig verdeelde bewaring van het kind bij scheiding van de ouders. Hij kondigde ook de beslissing aan, die bepaalt dat de mensen die in België terecht stonden, onder bepaalde voorwaarden hun straffen in eigen land kunnen uitzitten. De maatregel heeft betrekking op ongeveer duizend gedetineerden. Ter gelegenheid van het internationale jaar van personen met een handicap keurde de Ministerraad een aantal maatregelen goed, die de interministeriële conferentie voor personen met een handicap had voorgesteld. Het gaat om een ontwerp van koninklijk besluit tot verhoging van de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap ouder dan 21 jaar. Zo'n 75.000 personen maken aanspraak op de verhoging. De Eerste Minister schonk ook aandacht aan de omzetting in Belgisch recht van alle Europese richtlijnen in het kader van de liberalisering van gas en elektriciteit. Ook de europese richtlijnen over de genetisch gewijzigde organismen zullen letterlijk in Belgisch recht worden omgezet. Guy Verhofstadt besprak ook drie kernelementen uit het stabiliteitsprogramma 2005-2008. De verwachte groei van de Belgische economie is sneller dan het Europees gemiddelde. De Belgische Regering verbindt zich ertoe om een beleid van evenwicht of overschot te voeren. Verder stelt de Regering zich als doel, om wat de overheidsschuld betreft in 2008 het Europese gemiddelde te halen. Ten slotte stelde hij de spaarders gerust. Niets aangaande de roerende voorheffing op de inkomsten van de spaarboekjes is gewijzigd. Door de indiviudalisering van de belastbare inkomsten als gevolg van de hervorming van de personenbelasting, is de vrijstelling van de eerste schrijf van 1.520 euro interesten van toepassing op elke gehuwde of wettelijk samenwonende partner. De dubbele vrijstelling is ook van toepassing wanneer het slechts om één spaarboekje gaat, dat op naam van beide echtgenoten is geopend.

Elektronische boekhouding wettelijk erkend

Tot op vandaag zijn zo'n 600.000 bedrijven en eenmanszaken verplicht om naast hun eventuele elektronische boekhouding ook een papieren boekhouding bij te houden. In de praktijk betekent dit een hoop nodeloze rompslomp die tot 60 miljoen euro per jaar kost aan het bedrijfsleven. Vandaag keurde de Ministerraad op initiatief van de heer Vincent Van Quickenborne, Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, een ontwerp van koninklijk besluit goed over elektronische boekhouding waardoor de papieren boekhouding in haar geheel wordt afgeschaft.

Internationale dag van personen met een handicap

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en mevrouw Gisèle Mandaila Malamba, Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, nam de Ministerraad kennis van de beslissingen van de interministeriële conferentie voor personen met een handicap, die op 29 november plaatsvond.

Tegemoetkoming aan personen met handicap

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en mevrouw Gisèle Mandaila Malamba, Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, keurde de Ministerraad in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van de wet (*) betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap en tot wijziging van het koninklijk besluit betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming.