03 dec 2004 16:00

Genetisch gewijzigde organismen

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de heer Bruno Tobback, Minister van Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu en van het in de handel brengen van genetisch gewijzigde organismen of producten die er bevatten.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de heer Bruno Tobback, Minister van Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu en van het in de handel brengen van genetisch gewijzigde organismen of producten die er bevatten.

In het eerste deel behandelt het ontwerp de doelbewuste aanwending van GGO's voor andere doeleinden dan het in de handel brengen, hetzij de introductie voor experimentele doeleinden (veldproef of farmaceutische proeven). Een samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Gewesten organiseert de verdeling van de bevoegdheden terzake. Het ontwerp regelt ook het in de handel brengen van GGO's (invoer van zaden/kiemen, transformatie, dierenvoeding,cultiveren op EU grondgebied) als product of in producten. Ook de organisatie van een volksraadpleging bij aanvang van de procedure en de voorlichting an het publiek is voorzien, ook op het niveau van de gemeenten waar de proeven plaatsvinden. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt. (*) die de Europese richtlijn 2001/18 in Belgisch recht omzet, die de voorafgaande richtlijn 90/220/EEG omgezet door het koninklijk besluit van 18 december 1998 opheft.