03 dec 2004 16:00

Eurocontrol

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met twee internationale akten over Eurocontrol. (*)

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met twee internationale akten over Eurocontrol. (*)

De Europese Organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart (EUROCONTROL) is in 1960 opgericht bij een internationaal verdrag. 31 Europese landen zijn lid van EUROCONTROL. De Organisatie, waarvan de zetel in Brussel is gevestigd, ijvert voor de totstandkoming van een homogeen, pan-Europees systeem voor het beheer van het luchtverkeer. Het systeem is immers essentieel om de huidige en toekomstige uitdagingen van de luchtvaart aan te gaan, namelijk de verwachte stijging van het luchtverkeer verwerken en tegelijkertijd de eisen inzake maximale veiligheid naleven, de kosten verminderen en het leefmilieu beschermen. In 1992 werd beslist om het bestaande Verdrag te herzien, om de organisatie aan de nieuwe, veranderende behoeften in de luchtvaartsector aan te passen. Ook het unanieme beslissingsproces is aan wijziging toe, vermits het door het stijgend aantal lidstaten almaar moeilijker wordt. De belangrijkste bepalingen, die aangepast zijn, behelzen: - de uitbreiding van het takenpakket - een nieuwe organisatiestructuur met 3 beslissingsniveaus: de Algemene Vergadering, bestaande uit de Ministers van Vervoer en Ministers van Defensie van de lidstaten, de Raad (samengesteld uit de directeuren-generaal van de nationale luchtvaartautoriteiten) en ten slotte het Agentschap onder het gezag van de directeur-generaal. Het herziene Verdrag heeft ook geleid tot de instelling van een aantal organen die moeten toezien op een grotere transparantie van de activiteiten van EUROCONTROL. Wat de financiering betreft, worden de reële kosten van zowel de regelgever(s) als de service provider(s) in overleg met de gebruikers-luchtvaartmaatschappijen integraal op deze laatste verhaald. Het herziene Verdrag maakt tevens de toetreding tot EUROCONTROL mogelijk van organisaties voor regionale economische integratie, zoals de Europese Unie. De Europese Unie heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt met de ondertekening van het toetredingsprotocol te Brussel op 8 oktober 2002. De EU en EUROCONTROL zullen nauw gaan samenwerken om ervoor te zorgen dat de voorschriften en strategieën op elkaar worden afgestemd en dat doublures tussen beide partijen worden vermeden. Met name in het kader van de op stapel staande Europese regelgeving inzake de totstandbrenging van een Gemeenschappelijk Europees Luchtruim zullen gezamenlijke politieke acties nodig zijn, mede om dat initiatief in een pan-Europese context te plaatsen. Voor de technische werkzaamheden strekkende tot het opstellen van communautaire voorschriften in het kader van het gemeenschappelijk Europees luchtruim zal een beroep worden gedaan op de deskundigheid van EUROCONTROL voor vraagstukken waarvoor deze organisatie bevoegd is en met inachtneming van voorwaarden die zullen worden opgenomen in een samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Commissie en EUROCONTROL. Voortaan is de EU in staat om binnen EUROCONTROL de bevoegdheden uit te oefenen die haar door haar lidstaten zijn verleend op de gebieden die onder het herziene verdrag vallen. Nationale veiligheid en defensie vallen daar evenwel niet onder. Het Toetredingsprotocol voorziet in gezamenlijke deelname van de EU en haar lidstaten aan EUROCONTROL, waarbij ze hun stemrecht delen. (*) Protocol tot consolidatie van het Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de Veiligheid van de luchtvaart 'Eurocontrol' van 13 december 1960, zoals meermalen gewijzigd, en bijlagen I,II,III en IV, gedaan te Brussel op 27 juni 1997. Protocol tot toetreding van de Europese Gemeenschap tot het Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart 'Eurocontrol' van 13 december 1960, zoals meermalen gewijzigd, en door het Protocol van 27 juni 1997 geconsolideerd, en Slotakte, gedaan te Brussel op 8 oktober 2002.