03 dec 2004 16:00

Overbrenging gevonniste personen

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, en de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad het voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet (*) over de overbrenging van gevonniste personen tussen staten.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, en de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad het voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet (*) over de overbrenging van gevonniste personen tussen staten.

Overbrenging van gevonniste personen in het kader van de strafuitvoering Dankzij het voorontwerp kan men een buitenlander die in België werd veroordeeld en die bovendien het voorwerp was van een verwijderings- of uitzettingsmaatregel of elke andere gelijkaardige maatregel naar het buitenland overbrengen. Aangezien deze persoon geen enkele mogelijkheid heeft om zich weer in de Belgische maatschappij te integreren (éénmaal de straf is uitgezeten wordt die persoon naar de landsgrens gebracht), zal hij onmiddellijk naar zijn land van oorsprong worden overgebracht om daar zijn straf uit te zitten, indien dat land eveneens partij is bij het aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag over de overbrenging van gevonniste personen. (**) De overbrenging kan onmiddellijk gebeuren na de veroordeling in België, nadat de mening van de betrokkene werd gevraagd. Het is niettemin voorzien dat de gevonniste buitenlanders die in België hun familiale en sociale banden hebben, beschermd zijn tegen een overbrengingsmaatregel. Overname van het toezicht op gevonniste personen of personen in voorwaardelijke vrijheid in België of in het buitenland. Dankzij het voorontwerp kan een persoon die in België werd veroordeeld en die in voorwaardelijke vrijheid werd gesteld, ons grondgebied verlaten voor een andere staat die partij is bij het Europees Verdrag (***) betreffende het toezicht op de voorwaardelijk veroordeelde of in vrijheid gestelde personen en om die staat toe te laten te controleren of de betrokken persoon de voorwaarden die aan zijn invrijheidsstelling verbonden zijn respecteert. Wanneer dit niet het geval is, zal men de persoon in de nieuwe staat aanhouden en de voorwaardelijke invrijheidsstelling vervangen door de uitvoering van de gevangenisstraf waartoe de persoon oorspronkelijk werd veroordeeld. De omgekeerde situatie wordt ook mogelijk: veroordeling van een persoon in het buitenland en voorwaardelijke invrijheidsstelling onder controle van België met eventuele aanhouding in België in geval van niet-naleving van de voorwaarden. (*) van 23 mei 1990. (**) opgemaakt in Straatsburg op 18 december 1997. (***) Straatsburg, 30 november 1964, door België geratificeerd.