03 dec 2004 16:00

Kind in pleeggezin

Op voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw, en mevrouw Gisèle Mandaila Malamba, Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een Handicap, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandige.

Op voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw, en mevrouw Gisèle Mandaila Malamba, Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een Handicap, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandige.

Omwille van de billijkheid en de harmonisering tussen het kinderbijslagstelsel voor werknemers en zelfstandigen, verwezenlijkt het ontwerp in het kinderbijslagstelsel voor zelfstandigen het principe dat een forfaitaire bijslag toekent aan de vroegere bijslagtrekkende van een kind dat in een pleeggezin werd geplaatst (**). Het bedrag toegekend aan de vroegere bijslagtrekkende voor het eerst geplaatste kind, zal evenredig zijn met de verhouding tussen de basiskinderbijslag toegekend voor het eerste kind in het stelsel voor zelfstandigen en in het stelsel voor werknemers. Op jaarbasis kost deze bijslag ongeveer 102.000 euro. De maatregel gaat in op 1 januari 2003. Het ontwerp wordt voor advies binnen vijf dagen aan de Raad van State voorgelegd. (*) van 8 april 1976. (**) bij artikel 101 van de programmawet van 24 december 2002 ingevoerd en waarvan het bedrag en de toekenningsvoorwaarden bij koninklijk besluit van 11 juni 2003 zijn bepaald.