03 dec 2004 16:00

Onderdanen van de Zwitserse Bondsstaat

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende het statuut van het Rijkspersoneel en van het koninklijk besluit (**) houdende bezoldigingsregeling van het personeel van de federale overheidsdiensten.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende het statuut van het Rijkspersoneel en van het koninklijk besluit (**) houdende bezoldigingsregeling van het personeel van de federale overheidsdiensten.

Het ontwerp breidt de toegang tot betrekkingen die niet met de uitoefening van het openbaar gezag zijn verbonden of die niet ten doel hebben de algemene belangen van de Staat of andere openbare instanties te behartigen, naar Zwitserse onderdanen uit. (*) van 2 okotber 1937. (**) van 29 juni 1973. (***) conform de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, gedaan te Luxelburg op 21 juni 1999 en goedgekeurd bij een wet van 30 januari 2002.