03 dec 2004 16:00

BLEU

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van wet goed, houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en Bosnië-Herzegovina, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen.(*)

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van wet goed, houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en Bosnië-Herzegovina, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen.(*)

De overeenkomst heeft als doel de economische samenwerking tussen de betrokken landen te versterken. Ze bevat onder meer bepalingen over de rechtvaardige en billijke behandeling van investeringen, een vlugge en adequate schadeloosstelling bij onteigening en de vrije overmaking van inkomsten. Ze voorziet ook in een procedure om de geschillen te regelen, die kunnen ontstaan tussen een investeerder en het gastland van zijn investering en de mogelijkheid om beroep te doen op internationale arbitrage. (*) op 3 maart 2004 te Sarajevo ondertekend.