03 dec 2004 16:00

Modernisering openbare statistiek

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet (*) betreffende de openbare statistiek.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet (*) betreffende de openbare statistiek.

Het voorontwerp moderniseert het wettelijk kader inzake de openbare statistiek en geeft een antwoord op een aantal hangende problemen. Privacy Vroeger bestond er onduidelijkheid over de toepassing van de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake openbare statistiek. Deze discussie wordt definitief gesloten en de toepassing van de privacywetgeving wordt ondubbelzinnig bevestigd. Verder wordt de wetgeving aangepast in het licht van de Europese regelgeving inzake privacybescherming.(**) Certificatie Het wordt voortaan mogelijk om de methodes te certifiëren van de producenten van officiële statistieken. Het gaat om een vrijwillig label dat een onderscheid maakt tussen de openbare statistieken en degene die geen officieel openbaar karakter hebben. Gegevens voor wetenschappelijk onderzoek Het ontwerp laat toe om voortaan anonieme microdata ter beschikking te stellen voor wetenschappelijk onderzoek met behoud van alle garanties inzake bescherming van de privacy en het statistisch geheim. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (*) van 4 juli 1962. (**) meer bepaald van Richtlijn 95/46/EG.