03 dec 2004 16:00

Internationale dag van personen met een handicap

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en mevrouw Gisèle Mandaila Malamba, Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, nam de Ministerraad kennis van de beslissingen van de interministeriële conferentie voor personen met een handicap, die op 29 november plaatsvond.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en mevrouw Gisèle Mandaila Malamba, Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, nam de Ministerraad kennis van de beslissingen van de interministeriële conferentie voor personen met een handicap, die op 29 november plaatsvond.

Drie december is de internationale dag van personen met een handicap. Op diezelfde dag heeft de ministerraad akte genomen van de beslissingen van de interministeriële conferentie voor personen met een handicap, die op maandag 29 november plaatsvond. In de federale beleidsverklaring van 12 oktober 2004 staat immers dat de regering elk jaar, te beginnen in december 2004, de balans moet opmaken van de werkzaamheden van de interministeriële conferentie voor personen met een handicap. Drie december leek hiervoor dan ook een ideale datum. Dankzij een reeks genomen beslissingen kan het dagelijks welzijn van de personen met een handicap verbeteren. 1. Werkgelegenheid en kansen op de arbeidsmarkt Om de discriminatie van personen met een handicap tegen te gaan, moet we onder meer hun toegang tot de arbeidsmarkt vergemakkelijken. Naast de initiatieven op federaal, gewestelijk en gemeenschapsvlak, moeten we de haalbaarheid en de voorwaarden nagaan voor de invoering van een systeem van arbeidsparticipatie, dat: - het statuut en de inkomstenbron van personen met een handicap waarborgt; - de overschakeling van een uitkering naar een job en vice-versa vergemakkelijkt, dankzij een vereenvoudiging van de administratieve procedures; - de indienstneming van personen met een handicap aantrekkelijker maakt voor de werkgevers. Een werkgroep kreeg de opdracht om in die zin voorstellen uit te werken (vertegenwoordigers van de federale ministers en de gewest- en gemeenschapsministers). 2. De strijd tegen de discriminatie: brochure van de FOD Werkgelegenheid «Wegwijs in. redelijke aanpassingen op de werkplek voor personen met een handicap» Naar aanleiding van een aanbeveling van de Europese Unie heeft de interministeriële conferentie de FOD Werkgelegenheid de opdracht gegeven een brochure op te stellen over de goede praktijken omtrent de aanpassing van de werkplek voor personen met een handicap in België. Een werkgroep bestudeerde het voorontwerp van de brochure «Wegwijs in. redelijke aanpassingen op de werkplek voor personen met een handicap». De brochure zal in maart 2005 beschikbaar zijn. 3. De strijd tegen de discriminatie : protocol van 10 mei 2004 betreffende de redelijke aanpassingen De wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie stelt het recht op de redelijke aanpassingen in. Naar aanleiding hiervan, heeft de interministeriële conferentie een protocolakkoord uitgewerkt omtrent het concept van de redelijke aanpassingen. Redelijke aanpassingen kunnen gaan van het toegankelijk maken van een openbare ruimte tot het voorzien van een brailleklavier of een doventolk voor een werknemer. De conferentie heeft beslist: 1. een werkgroep op te richten met als opdracht dit protocolakkoord te evalueren en, op basis van deze evaluatie, tegen de volgende tweejaarlijkse vergadering van de conferentie, dus in juni 2005, een ontwerp van samenwerkingsakkoord te overhandigen. 2. een informatiecampagne te voeren samen met de federale regering, de gewesten en de gemeenschappen over het recht op redelijke aanpassingen. 4. Statistische gegevens over de personen met een handicap Er is een gebrek aan kwantitatieve en kwalitatieve gegevens om de doeltreffendheid van het beleid inzake personen met een handicap te kunnen evalueren (precieze aantal personen met een handicap en hun behoeften). Via de verbetering van onze nationale statistische gegevens kan het beleid inzake personen met een handicap beter worden afgestemd op de concrete problemen die deze personen ondervinden en op het beleid inzake personen met een handicap, inclusief het preventiebeleid. De conferentie heeft beslist een werkgroep op te richten met als opdracht de items te bepalen die door het NIS zullen worden verzameld, om een beter zicht te krijgen op het aantal personen met een handicap en hun behoeften. 5. Ontwerp van een portaalsite met alle nuttige informatie voor personen met een handicap en hun omgeving De interministeriële conferentie verklaarde zich akkoord om alle beschikbare informatie over de rechten, voordelen en diensten voor personen met een handicap en hun omgeving onder te brengen op één portaalsite. De portaalsite moet een algemeen, gebruiksvriendelijk en interactief informatiemiddel zijn. De studie en de concrete verwezenlijking van deze website worden toevertrouwd aan de Directie-generaal Personen met een Handicap, die de betrokken personen en verenigingen hierover zal raadplegen. Het ontwerp van de website zal aan de interministeriële conferentie worden voorgelegd. 6. Topsporters Naar aanleiding van ontmoetingen met topsporters, het Belgian Paralympic Comittee en het BOIC werd voorgesteld een tegemoetkoming voor sportintegratie uit te keren aan topsporters die beantwoorden aan de selectiecriteria en aan beloften die waarschijnlijk aan deze criteria zullen voldoen. Het gaat om ongeveer 80 personen. Dit voorstel werd unaniem goedgekeurd door het Belgian Paralympic Committee. De interministeriële conferentie personen met een handicap heeft akte genomen van het voorstel om een tegemoetkoming voor sportintegratie uit te keren en vraagt dat deze maatregel een aanvulling wordt op de bestaande gemeenschapsvoorzieningen voor topsporters. 7. Toegankelijkheid en mobiliteit De Europese Unie beveelt aan om de openbaren ruimten en gebouwen tegen 2010 toegankelijk te maken voor de personen met beperkte mobiliteit. Het ziet ernaar uit dat België op dit vlak een zekere achterstand heeft opgelopen in vergelijking met zijn Europese buren. Daarom moet de overheid de balans opmaken, zodat de resterende aanpassingswerken kunnen worden gepland. 1. De conferentie heeft beslist de aanneming van het ontwerpprotocol met betrekking tot de toegankelijkheid te verschuiven naar de conferentie in juni 2005. 2. De interministeriële conferentie vraagt de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen een ontwerp van inventaris op te maken van de door de overheid beheerde ruimten en gebouwen die toegankelijk moeten worden gemaakt voor personen met beperkte mobiliteit. 8. Geleidehonden Er waren talrijke interpellaties en parlementaire vragen over het probleem van de toegang van geleidehonden tot openbare en semi-openbare plaatsen. In november 2003 werden in de Kamer twee wetsvoorstellen ingediend in verband met deze problematiek. Om een beter zicht te krijgen op deze kwestie, heeft de staatssecretaris op grote schaal het advies gevraagd aan de openbare en semi-openbare diensten. De interministeriële conferentie zal de samenvatting van de ingewonnen adviezen bestuderen tijdens de vergadering in juni 2005. 9. Rolstoelen Momenteel wordt een aanvraag voor een rolstoel ingediend bij het RIZIV. Voor alle bijkomende middelen (bijvoorbeeld: extra batterij, ingebouwde telefoon,.) moet men aankloppen bij een gewestelijke dienst. Het is de bedoeling om te komen tot een «enig loket» bij het ziekenfonds. Binnen het RIZIV werd een « rolstoel »-comité opgericht met vertegenwoordigers van de gewesten en de gemeenschappen. Binnenkort wordt in het Belgisch Staatsblad een nieuwe nomenclatuur gepubliceerd. De interministeriële conferentie heeft akte genomen van de vorderingen in het « rolstoel »-dossier. 10. De problematiek van mentaal gehandicapten in hechtenis Tijdens een studiedag op 26 november 2004, georganiseerd door de NVHVG in samenwerking met het Centrum OBRA, kwam de situatie aan bod van mentaal gehandicapte personen die in een gevangenis verblijven. Duurzame oplossingen vergen de samenwerking van alle gezagsniveaus, of het nu gaat om de hechtenisomstandigheden in de psychiatrische afdelingen van de gevangenissen en de instellingen ter bescherming van de maatschappij, om de follow-up van deze personen met het oog op een geleidelijke reïntegratie in de maatschappij of om preventie. De interministeriële conferentie voor personen met een handicap vraagt dat het overleg, dat hierover reeds plaatsvindt tussen de FOD Justitie en het Vlaams gewest, wordt uitgebreid naar de vertegenwoordigers van de andere gewesten en gemeenschappen. 3. Aanneming van een koninklijk besluit tot verhoging van de inkomensvervangende tegemoetkomingen voor personen met een handicap ouder dan 21 jaar De ministerraad heeft zijn goedkeuring gehecht aan een koninklijk besluit tot verhoging van de inkomensvervangende tegemoetkoming (IT) met 1% op 1 oktober 2004, met 1% op 1 oktober 2006 en met 2% op 1 oktober 2007. Op die manier komen de IT op hetzelfde niveau te staan als de andere basisuitkeringen, zoals de integratietegemoetkoming. Deze beslissing heeft betrekking op ongeveer 75.000 personen met een handicap tussen 21 en 65 jaar: 32% van deze personen wonen samen, bij 23% gaat het om een persoon ten laste en 45% is alleenstaand. De verhoging van oktober 2004 zal worden geregulariseerd vanaf januari 2005.