03 dec 2004 16:00

Toezicht financiële sector

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van amendement van het wetsontwerp goed tot wijziging van de wet (*) betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (**).

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van amendement van het wetsontwerp goed tot wijziging van de wet (*) betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (**).

Het ontwerp last in de wet een bijkomende machtiging in, die nodig is om een Europese richtlijn (***) betreffende de handel met voorwetenschap en marktmanipulatie in Belgisch recht om te zetten. De richtlijn is in essentie al in de wet omgezet. De uitvoeringsrichtlijnen verduidelijken en vervolledigen echter de administratieve regeling. Om machtsmisbruiken te voorkomen, voeren ze nieuwe administratieve verplichtingen in, zoals: - de verplichting verdachte verrichtingen aan te geven, - de verplichting om lijsten van ingewijden bij te houden, - de verplichting voor leiders om de vennootschap in kennis te stellen van de verrichtingen die ze uitvoeren. In geval van niet-naleving van deze verplichtingen kan men administratieve sancties opleggen. (*) van 2 augustus 2002. (**) en van artikel 40 van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 tot uitvoering van artikel 45, §2, van die wet. (***) 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003.