13 mei 2016 17:41

Bestuursovereenkomsten voor de Federale en Programmatorische Overheidsdiensten

De ministerraad neemt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput akte van de gevalideerde bestuursovereenkomsten voor de Federale en Programmatorische Overheidsdiensten.

De ministerraad keurt volgende principes goed voor de opmaak van de bestuursovereenkomsten:

  • het beperken van de strategische doelstellingen en de operationele doelstellingen
  • het beknopt houden van de bestuursovereenkomst
  • eenvoudig, leesbaar en begrijpbaar voor alle medewerkers en stakeholders
  • duidelijke individuele toewijzing van verantwoordelijkheden om de respectievelijke doelstellingen te realiseren
  • goede afspraken rond monitoring en opvolging en overzichtelijke boordtabellen ontwikkelen
  • een eenvoudig en flexibel proces naar aanpassing van de bestuursovereenkomst
  • uitvoering geven aan de doelstellingen van het regeerakkoord en de beleidsnota's

De federale overheidsdiensten werken voortaan, zoals vastgelegd in het regeerakkoord, met bestuursovereenkomsten. De bedoeling hiervan is om duidelijke afspraken te maken met de administratie en om de doelstellingen te evalueren.

De ministerraad beslist dat in het kader van goed bestuur en transparantie alle ondertekende bestuursovereenkomsten in beide landstalen dienen te worden gepubliceerd op de website van de betrokken overheidsdienst, ten laatste binnen de maand na de ondertekening. Daarnaast moet de minister van Ambtenarenzaken voorzien in een geïntegreerde rapportering voor de zeven transversale domeinen, opgesomd in het koninklijk besluit van 4 april 2014.