23 jun 2006 17:00

Betaald educatief verlof

Terugbetaling van het betaald educatief verlof

Terugbetaling van het betaald educatief verlof

Op voorstel van Minister van Werk Peter Vanvelthoven keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet (**) houdende sociale bepalingen. Het ontwerp bepaalt dat de terugbetaling voor het betaald educatief verlof dat wordt toegekend vanaf 1 september 2006, zal gebeuren op basis van een forfaitair bedrag per gevolgd lesuur. De terugbetaling bedraagt 15 euro voor werknemers jonger dan 45 jaar en 18 euro voor werknemers ouder dan 45. Het ontwerp concretiseert de regeringsbeslissing omgezet in de programmawet van 27 december 2005. Het wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) van 23 juli 1985. (**) van 22 januari 1985.