30 jun 2023 17:06

Betaling van de verzekeringsprestaties: termijnen en sancties

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goed betreffende de termijnen en de sancties voor de betaling van de verzekeringsprestaties.

De kwestie van de betalingstermijnen voor de verzekeringsprestaties van de verzekeraars is nauwgezet geregeld voor bepaalde verzekeringstakken, nl. de verzekering BA Motorrijtuigen, Brand, Leven en Aanvullende Pensioenen. Er zijn daarnaast ook verzekeringstakken die niet onder deze bepalingen vallen en dus aan geen enkele regel onderworpen zijn, aangezien er momenteel geen algemene bepaling bestaat die van toepassing is op alle verzekeringstakken.

Om deze lacune te verhelpen, beoogt dit voorontwerp van wet de betalingstermijnen en de sancties voor de volgende verzekeringsprestaties te reglementeren:

  • aansprakelijkheidsverzekeringen (bv. BA privéleven, objectieve BA Brand en ontploffing in voor het publiek toegankelijke inrichtingen). Dit is een uitbreiding van de regels die van toepassing zijn voor de verzekering BA Motorrijtuigen
  • zaakverzekeringen (bv. autoverzekeringen voor materiële schade, diefstal etc.). Dit is een uitbreiding van de regels die van toepassing zijn voor de brandverzekering
  • andere verzekeringen (bv. gezondheidsverzekeringen, ongevallenverzekeringen, uitgezonderd de arbeidsongevallenverzekering waarvoor een specifieke wettelijke regeling geldt). Deze algemene bepaling zal van toepassing zijn op alle verzekeringen die niet onder een specifieke bepaling vallen

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.