03 dec 2015 12:17

Betaling van overuren aan federale ambtenaren wegens onvoorziene omstandigheden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regeling verlengt voor de betaling van overuren aan de federale ambtenaren bij onvoorziene omstandigheden. 

Het besluit van de Regent van 30 maart 1950, dat de toekenning van toelagen wegens buitengewone prestaties regelt, wordt met een jaar verlengd. De maatregel heeft tot doel om de betaling van overuren zonder inhaalrust in de openbare sector mogelijk te maken bij onvoorziene omstandigheden die dringende maatregelen vragen. Deze voorlopige maatregel zorgt voor de continuïteit van de betaling tot wanneer de wetgeving gewijzigd is, zoals voorzien in het regeerakkoord.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 2013 tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt die bepaalde prestaties verrichten.