21 feb 2013 16:08

Betaling van overuren in de openbare sector

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de betaling van overuren in plaats van inhaalrust in de overheidssector mogelijk maakt. Het voorontwerp kadert in de beslissing van de ministerraad van 6 juli 2012 om de toelagen in de overheidssector te harmoniseren. 

De ministerraad heeft beslist om de betaling van overuren in de openbare sector mogelijk te maken voor onvoorziene omstandigheden die dringende maatregelen vragen. De maatregel die begin 2014 van kracht wordt, wordt nu ingeschreven in de wet van 14 december 2000.

voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector