29 apr 2022 16:56

Betere bescherming zorgverloven voor gezinsverantwoordelijken

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Gendergelijkheid en Gelijke Kansen Sarah Schlitz een voorontwerp van wet goed betreffende de omzetting van een Europese richtlijn over het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers.

Het voorontwerp van wet voorziet in de omzetting van de EU-richtlijn 2019/1158 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van de richtlijn 2010/18/EU voor wat betreft het discriminatieluik en de bevoegdheid van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

De EU-richtlijn 2019/1158 stelt voorwaarden voor de lidstaten wat de mogelijkheden voor ouders betreft om werk en gezin te combineren en om vaders te motiveren om van de bestaande verlofstelsels gebruik te maken. De maatregelen zijn erop gericht om gendergelijkheid te bevorderen door de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt te promoten en te voorzien in een meer evenwichtige verdeling van zorgtaken tussen vrouwen en mannen, wat ook als doel heeft de genderloonkloof en pensioenkloof tussen vrouwen en mannen te dichten.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen en van de wet van 16 december 2002 houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen