21 mrt 2004 18:00

Betere verzekerbaarheid van chronische zieken en gehandicapten

Op voorstel van Mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, heeft de Ministerraad beslist de mogelijkheid van verzekeringsmaatschappijen om de zogenaamde "levenslange verzekeringen" eenzijdig op te zeggen, sterk in te perken. Ook krijgen de werknemers het recht om collectieve verzekeringen die ze via hun werkgever hebben, onder dezelfde voorwaarden voort te zetten na hun pensioen of het verlies van hun job.

Op voorstel van Mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, heeft de Ministerraad beslist de mogelijkheid van verzekeringsmaatschappijen om de zogenaamde "levenslange verzekeringen" eenzijdig op te zeggen, sterk in te perken. Ook krijgen de werknemers het recht om collectieve verzekeringen die ze via hun werkgever hebben, onder dezelfde voorwaarden voort te zetten na hun pensioen of het verlies van hun job.

Een werkgroep zal tegen het eind van dit jaar verdere voorstellen formuleren over de overige verzekeringsproblemen waarmee zieken en gehandicapten worden geconfronteerd. Voortaan zullen verzekeringen in bepaalde gevoelige verzekeringstakken levenslang gelden. Dat betekent dat de bestaande dekkingsvoorwaarden behouden blijven als de verzekerde tijdens de duur van bepaalde verzekeringen mindervalide of gehandicapt, ernstig of chronisch ziek wordt. Het gaat over de hospitalisatieverzekering, de aanvullende ziektekostenverzekering, de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering, de aanvullende invaliditeitsverzekering, de verzekering gewaarborgd inkomen, de levensverzekering en schuldsaldoverzekering. Ook wordt de individuele voortzetting van collectieve verzekeringen gegarandeerd. Steeds meer mensen zijn immers samen met hun gezinsleden verzekerd via collectieve verzekeringen, afgesloten door hun werkgever. Deze collectieve verzekeringen bieden dekking tegen overlijden, hospitalisatie, ziektekosten, arbeidsongeschiktheid, invaliditeit, gewaarborgd inkomen, enz. In geval van jobverlies tengevolge van ontslag, faillissement of vereffening van de werkgever of in geval van pensionering, kan de verzekeraar voortaan de dekkingsvoorwaarden niet meer wijzigen in geval van individuele voortzetting van de verzekering. Het feit dat iemand zijn job verliest of met pensioen gaat, verandert immers niets aan het verzekerde risico. Dit betekent dat personen met intussen opgetreden handicaps en/of ziekten verder verzekerd blijven. De premie van de individuele verzekering zal voortaan berekend worden op basis van de beoordelingselementen die bestonden op het ogenblik van de toetreding tot de oorspronkelijke groepsverzekering. Met deze twee maatregelen beoogt Minister van Economie Fientje Moerman (bevoegd voor verzekeringen) de verzekeringstoestand van iedereen, en in het bijzonder van zieken en gehandicapten te verbeteren. De noodzakelijke wetsontwerpen zullen nog voor het zomerreces worden voorgelegd. Tenslotte zal een werkgroep onder leiding van Minister Fientje Moerman voor het einde van dit jaar het geheel van de overige verzekeringsproblemen onderzoeken waarmee zieken en gehandicapten worden geconfronteerd en voorstellen terzake formuleren.