21 mrt 2004 18:00

MINISTERRAAD VAN 21 MAART 2004

De Ministerraad heeft zondag, in Oostende, de punten rond het thema "Levenskwaliteit" verder bestudeerd.

De Ministerraad heeft zondag, in Oostende, de punten rond het thema "Levenskwaliteit" verder bestudeerd.

Tijdens de buitengewone Ministerraad van Oostende werden de negen hefbomen behandeld, te weten: sociale zekerheid en sociale uitsluiting, senioren en pensioenen, milieu en Kyoto, verkeersveiligheid en mobiliteit, grootstedenbeleid, gezondheid en werkomgeving, familie en gezin, sociale economie en administratieve vereenvoudiging.

Verhoging IGO

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, en mevrouw Marie Arena, Minister van Maatschappelijke Integratie, keurde de Ministerraad een jaarlijkse verhoging met 10 euro per maand goed van het basisbedrag van de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO). De verhogingen komen er op 1 september 2004, 1 december 2005, 1 december 2006 en 1 december 2007.

Uitkeringen aanpassen aan de welvaart

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, heeft de Ministerraad zich akkoord verklaard met het invoeren van een tweejaarlijks mechanisme voor het aanpassen van uitkeringen aan de welvaart. De sociale partners zullen daarbij een belangrijke rol spelen. Voor de aanpassingen die ingaan in 2007 en daarna zullen zij voorstellen kunnen doen. Als de regering die afwijst, zal ze dat moeten motiveren en kunnen de sociale partners een nieuw voorstel voorleggen. Voor de jaren 2005 tot en met 2007 heeft de regering nu al beslist welke aanpassingen er zullen gebeuren. De aanpassingen voor 2007 zullen kunnen bijgestuurd worden op voorstel van de sociale partners.

Springplank naar duurzame werkgelegenheid voor de minstbedeelden

Op voorstel van Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, Kathleen Van Brempt, Staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en Maria Arena, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, hechtte de Ministerraad zijn goedkeuring aan het principe van toekenning van financiële hulp aan de OCMW's opdat deze aan hun publiek een begeleiding verzekeren die hen de mogelijkheid biedt duurzaam te worden ingeschakeld op de arbeidsmarkt.

Voor een grotere verkeersveiligheid

1. De wet (*) houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid en de uitvoeringsbesluiten zullen het voorwerp uitmaken van een grondige evaluatie tegen september 2005, waarbij onder meer zal gepeild worden naar volgende indicatoren: aantal verkeersslachtoffers, verkeersongevallen en verkeersovertredingen, telkens ingedeeld naar aard, totaal bedrag geïnd op basis van onmiddellijke inning, op basis van minnelijke schikkingen en op basis van boetes en/of beschikkingen tot betalen opgelegd door de politierechtbanken, tijd besteed aan verkeersveiligheid door federale politie, lokale politie, parketten en politierechtbanken. Deze evaluatie die rekening zal houden met de sociale situatie van de overtreder, zal uitgevoerd worden op initiatief van de Minister van Mobiliteit in overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken, de Minister van Justitie, de Minister van Financiën, de Minister van Begroting en de Minister van Economie.

Meer dan 70 miljoen € in 3 jaar tijds voor huisvesting in grote steden

Op voorstel van Mevrouw Marie Arena, Minister van Maatschappelijke Integratie, heeft de Ministerraad het plan voor het aanwenden van de bedragen voortvloeiend uit de tijdens de Ministerraad van Gembloers verkregen begrotingsverhogingen, via de stadscontracten aan te wenden ten voordele van huisvesting, goedgekeurd.

Fiscale maatregelen ten gunste van de woning in de grote steden

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad fiscale maatregelen goed voor de huisvesting in de grote steden.