21 mrt 2004 18:00

Uitkeringen aanpassen aan de welvaart

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, heeft de Ministerraad zich akkoord verklaard met het invoeren van een tweejaarlijks mechanisme voor het aanpassen van uitkeringen aan de welvaart. De sociale partners zullen daarbij een belangrijke rol spelen. Voor de aanpassingen die ingaan in 2007 en daarna zullen zij voorstellen kunnen doen. Als de regering die afwijst, zal ze dat moeten motiveren en kunnen de sociale partners een nieuw voorstel voorleggen. Voor de jaren 2005 tot en met 2007 heeft de regering nu al beslist welke aanpassingen er zullen gebeuren. De aanpassingen voor 2007 zullen kunnen bijgestuurd worden op voorstel van de sociale partners.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, heeft de Ministerraad zich akkoord verklaard met het invoeren van een tweejaarlijks mechanisme voor het aanpassen van uitkeringen aan de welvaart. De sociale partners zullen daarbij een belangrijke rol spelen. Voor de aanpassingen die ingaan in 2007 en daarna zullen zij voorstellen kunnen doen. Als de regering die afwijst, zal ze dat moeten motiveren en kunnen de sociale partners een nieuw voorstel voorleggen. Voor de jaren 2005 tot en met 2007 heeft de regering nu al beslist welke aanpassingen er zullen gebeuren. De aanpassingen voor 2007 zullen kunnen bijgestuurd worden op voorstel van de sociale partners.

Deze techniek geeft hen extra inspraak, maar hij brengt ook een extra verantwoordelijkheid mee. Om voldoende marge te creëren voor welvaartsaanpassingen moeten er immers veel meer mensen aan de slag. Voor de jaren 2005 tot en met 2007 heeft de regering nu al beslist welke aanpassingen er zullen gebeuren. De aanpassingen voor 2007 zullen kunnen bijgestuurd worden op voorstel van de sociale partners Uitkeringen verhogen normaal gezien alleen als de index van de consumptieprijzen een bepaalde grens overschrijdt. Op die manier wordt de koopkracht van de uitkeringsgerechtigden gevrijwaard: ze kunnen dus met hun uitkering steeds dezelfde goederen kopen, ook al worden deze duurder. Lonen stijgen echter een stuk sneller en de uitkeringen houden er geen gelijke tred mee. Bovendien lopen oude uitkeringen steeds meer achter ten opzichte van nieuwe, omdat de nieuwe op basis van hogere lonen berekend zijn. Als we er voor willen zorgen dat dit fenomeen binnen de perken blijft, dan moeten we de uitkeringen regelmatig aanpassen aan de welvaart. Voor de pensioenen werknemers en zelfstandigen werden dergelijke aanpassingen de laatste jaren al doorgevoerd: iedereen die in 1995 of vroeger met pensioen is gegaan, heeft intussen 2% opslag gekregen bovenop de index. De aanpassingen die in de periode 2005-2007 zullen gebeuren zijn de volgende: - aanpassing loonplafonds: * arbeidsongevallen en beroepsziekten: optrekken naar niveau invaliditeit * invaliditeit, arbeidsongevallen en beroepsziekten: +2% in 2005 * voor 2007 zal een enveloppe beschikbaar zijn waarover de sociale partners zullen kunnen onderhandelen - aanpassing uitkeringen: De regering voorziet een welvaartsaanpassing voor pensioenen, arbeidsongevallen, beroepsziekten en invaliditeit voor uitkeringen van * acht jaar en ouder in 2005 (dus gestart in 1997 of vroeger); * zeven jaar in 2006 (dus gestart in 1998 of 1999); * zes jaar en ouder in 2007 (dus gestart in 2000 of 2001). Voor de aanpassing in 2007 zullen de sociale partners alternatieven kunnen voorstellen. - aanpassing vergoedingsplafonds: * invaliditeit: optrekken zodat gezinshoofden voortaan steeds 65% krijgen van gederfde loon en alleenstaanden 50% Welvaartsaanpassingen zijn voor de betrokkenen vaak niet spectaculair, maar ze kosten wel handenvol geld. Om zeker te zijn dat de aanpassingen toch geregeld gebeuren, wordt nu een mechanisme ingevoerd. Dat zal gelden voor alle uitkeringen van de sociale zekerheid: pensioenen, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, arbeidsongevallen, beroepsziekten en werkloosheid. Voor 2007 en de jaren daarna zal de regering om de twee jaar advies vragen aan de sociale partners via de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Voor de beslissingen die in Oostende al genomen zijn over 2007 kunnen de sociale partners nog alternatieven voorstellen.