21 mrt 2004 18:00

Fiscale maatregelen ten gunste van de woning in de grote steden

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad fiscale maatregelen goed voor de huisvesting in de grote steden.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad fiscale maatregelen goed voor de huisvesting in de grote steden.

Momenteel, en naast de verlaging van de BTW naar 6 % voor renovatiewerkzaamheden, worden door het Wetboek van de Inkomstenbelastingen twee maatregelen voorzien die met vernieuwingswerken in kader van het grootstedenbeleid zijn verbonden : - een verlegging van ten minste vijf jaar van de herschatting van het kadastraal inkomen ten gevolge van vernieuwingswerken van onroerende goederen gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid ; - er wordt een belastingvermindering verleend voor de uitgaven die tijdens het belastbare tijdperk werkelijk zijn betaald voor de vernieuwing van een woning gelegen in zulke zone. Deze belastingvermindering is gelijk aan 15 pct. van de gedane uitgaven met een maximum van 610 EUR. De Ministerraad heeft besloten de bestaande maatregel uit te breiden door het maximumbedrag van de belastingvermindering te verdubbelen en het van 610 tot 1.220 EUR op te trekken voor in 2004 uitgevoerde vernieuwingswerken. Dit bedrag zou met werken ten belope van 8.133 EUR overeenstemmen. Gelijktijdig werd overeengekomen de omschrijving van de zones voor positief "Grootstedelijk beleid" uit te breiden. De voor deze maatregelen toegekende begroting wordt van 500.000 EUR tot 2.000 000 EUR gebracht, hetzij een verhoging van 1.500.000 EUR.