21 mrt 2004 18:00

Zilverfonds

De Ministerraad heeft op voorstel van de Minister van Begroting de verhoging van de reserves van het Zilverfonds tegen het einde van de legislatuur met 3 miljard EUR goedgekeurd. In het regeerakkoord was 10 miljard EUR als doelstelling vooropgesteld, nu 13 miljard EUR.

De Ministerraad heeft op voorstel van de Minister van Begroting de verhoging van de reserves van het Zilverfonds tegen het einde van de legislatuur met 3 miljard EUR goedgekeurd. In het regeerakkoord was 10 miljard EUR als doelstelling vooropgesteld, nu 13 miljard EUR.

Het Zilverfonds heeft als doel de financiering van de extrakosten verbonden aan de vergrijzing voor te bereiden. Zoals bekend kan het Zilverfonds vanaf het jaar 2010 uitgaven verrichten op voorwaarde dat de verhouding tussen de overheidsschuld en het bruto binnenlandse product (BBP) lager is dan 60%. Eind 2003 bedroeg de schuldgraad 100,5% volgens de meest recente gegevens, inclusief het schuldverhogend effect van bepaalde operaties van publiekprivate samenwerking (PPS)(0,5% van het BBP). Eind februari 2004 bedroegen de reserves van het Zilverfonds die belegd werden in "Schatkistbons-Zilverfonds" 9.449.174.563,16 EUR, als volgt opgebouwd : a) opbrengst van de verkoop van UMTS-licenties (437.805.323,76 EUR); b) meerwaarde gerealiseerd bij de overdracht van activa in goud naar de Europese Centrale Bank (177.114.565,58 EUR); c) de uitzonderlijk hoge ontvangsten gerealiseerd als aandeel van de Staat in de winsten van de Nationale Bank tijdens het boekjaar 2001 (429.000.000 EUR); d) dividenden vanwege Belgacom voor een totaal bedrag van 527.252.347,77 EUR; e) de opbrengsten ten gevolge van de niet-inwisseling van bankbiljetten bij de overgang naar de euro (213.965.560,02 EUR); f) de ontvangsten gerealiseerd bij de verkoop van CREDIBE (ex-CBHK) (2.645.687.591,81 EUR). Het saldo van de CREDIBE-verrichting, waarvan het bedrag nog moet bepaald worden in functie van de lasten en kosten voortvloeiend uit de verkoop, zal eveneens aan het Zilverfonds toekomen; g) de ontvangsten gerealiseerd bij de overname van de pensioenverplichtingen van Belgacom (5.000.000.000 EUR); h) korte termijn interesten gerealiseerd voor een totaal bedrag van 18.349.174,22 EUR. De regering heeft nu op basis van deze reserves beslist om haar oorspronkelijke doelstelling van het regeerakkoord te versterken door tegen het einde van deze legislatuur haar inspanningen op te trekken tot minimum 13 miljard EUR. De regering geeft hiermee een duidelijk signaal dat zij haar begrotingskoers aanhoudt. Daarom zal in ieder geval het in het regeerakkoord voorziene overschot voor het jaar 2007 (0,3% van het BBP) toegewezen worden aan het Zilverfonds, verhoogd met de overschotten die tijdens de tussenliggende periode zouden gerealiseerd worden (2004-2006). In dit kader kunnen een deel van de inkomsten van de ALESH-operatie en de verkoop van BIAC-aandelen in handen van de Belgische Staat ingevolge de geplande private plaatsing toegewezen worden aan het Zilverfonds.