21 mrt 2004 18:00

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën en de heer Bert Anciaux, Minister van Mobiliteit en Sociale Economie, keurde de Ministerraad maatregelen goed met het oog op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën en de heer Bert Anciaux, Minister van Mobiliteit en Sociale Economie, keurde de Ministerraad maatregelen goed met het oog op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is pro-actief rekening houden met de sociale, ecologische en economische impact van de activiteiten van de onderneming op de verschillende betrokkenen zoals werknemers, klanten, leveranciers en omwonenden. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een ruim begrip waaraan niet steeds dezelfde invulling wordt gegeven. Een duidelijk referentiekader dringt zich dus op. Een referentiekader moet leiden tot een meer eenduidig taalgebruik en een betere definiëring van de gehanteerde begrippen. Op die manier willen we tot een efficiëntere dialoog komen tussen de verschillende partijen (overheid, bedrijven en stakeholders). Dat zal de verdere uitbouw van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen alleen maar ten goede komen. Aan Belgische ondernemingen zal een kader aangereikt worden om op vrijwillige basis kennis te maken met maatschappelijke verslaggeving. Dergelijke rapportering biedt zowel intern voordelen voor het bedrijf als extern. Intern biedt dergelijke rapportering inzichten in marktkansen en risico's, brengt ze een betere reputatie en grotere motivatie van werknemers met zich mee en bevordert ze de bedrijfscultuur. Extern komt men tegemoet aan de roep van de samenleving om meer openheid door bovenop de jaarlijkse financiële verslaggeving ook te rapporteren over de ecologische en sociale verwezenlijkingen. De Ministers Anciaux en Van den Bossche gaan samen werken aan de ontwikkeling van dergelijk kader. Elke sector kent zijn eigen specifieke welzijnsuitdagingen die eigen zijn aan hun kernactiviteit en de arbeidsmarkt die zij bespelen. Zo kan de bouwsector preventief inspelen op mogelijke ongevallen, de zorgsector kent de typische rugproblemen en de a-typische uurroosters zijn moeilijk te combineren met een gezin. Staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk Van Brempt wil de sectoren uitnodigen om op vrijwillige basis de nieuwe welzijnsvraagstukken eigen aan hun sector in beeld te brengen. Elke sector kan mee haar eigen prioriteiten bepalen. Op die manier kan de overheid samen met het bedrijfsleven pro-actief inspelen op de welzijnsuitdagingen van de toekomst. Op die manier kunnen win-win situaties gecreëerd worden. Door bijvoorbeeld een daling van het absenteïsme, het personeelsverloop, het aantal langdurig zieken en het aantal werkonbekwamen besparen zowel de overheid als de sectoren en de bedrijven kosten, en iedereen wordt er beter van.