21 mrt 2004 18:00

Ook OCMW's en PWA's kunnen SINE-lastenverlaging krijgen

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, de heer Bert Anciaux, Minister van Mobiliteit en Sociale Economie, en mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken en Maatschappelijke Integratie, keurde de Ministerraad een voorstel goed waardoor de bijzondere lastenverlaging voor laaggeschoolde langdurig werklozen en leefloners, ook "SINE"-maatregel genoemd, niet langer wordt beperkt tot regionaal erkende werkgevers uit de sociale inschakelingseconomie.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, de heer Bert Anciaux, Minister van Mobiliteit en Sociale Economie, en mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken en Maatschappelijke Integratie, keurde de Ministerraad een voorstel goed waardoor de bijzondere lastenverlaging voor laaggeschoolde langdurig werklozen en leefloners, ook "SINE"-maatregel genoemd, niet langer wordt beperkt tot regionaal erkende werkgevers uit de sociale inschakelingseconomie.

De federale overheid laat over enkele maanden ook de sociale inschakelingsinitiatieven van de OCMW's en de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (PWA's) toe. Op die manier kunnen ze meer moeilijk te plaatsen werklozen en leefloners tewerkstellen. Binnen de sector sociale economie zal door de minister van Sociale Economie een kader uitgewerkt worden voor de uitbouw van 'interventieteams'. Die teams zullen bij voorkeur ingezet worden in scholen en bij huisvestingsmaatschappijen. Zij zullen de taken uitvoeren die vandaag de dag omwille van tijdsgebrek en personeelstekort niet langer uitgevoerd worden. Het kan gaan van kleine herstel- en renovatiewerkjes aan het patrimonium, technisch onderhoud van speelplaatsen en klassen, onderhoud van groene ruimtes in scholen tot kleine herstelwerken in sociale woningen. Door de kleinschaligheid ervan zijn deze activiteiten vaak niet interessant genoeg voor de bouwsector. Om die reden wordt de sector van de sociale economie ingeschakeld. De langdurig werklozen en leefloners die in deze interventieteams aan de slag kunnen, vervullen op die manier maatschappelijk nuttige taken. Tegelijkertijd verwerven ze werkervaring en worden ze technisch gevormd, wat doorstroming naar een job in de bouwsector moet vergemakkelijken.