21 mrt 2004 18:00

Installatiepremie

Op voorstel van Mevrouw Marie Arena, Minister van Sociale Integratie, heeft de Ministerraad het principe goedgekeurd om de installatiepremie voor daklozen uit te breiden.

Op voorstel van Mevrouw Marie Arena, Minister van Sociale Integratie, heeft de Ministerraad het principe goedgekeurd om de installatiepremie voor daklozen uit te breiden.

DE MAATREGEL IN HET KORT De installatiepremie zal worden uitgebreid tot daklozen die een woning betrekken en die begunstigde zijn van : - hetzij een vervangingsinkomen ten laste van de sociale zekerheid of een toelage ten laste van een stelsel van de sociale zekerheid, - hetzij een inkomen dat lager ligt dan het leefloon, verhoogd met 10 %. DE CONTEXT Het Regeerakkoord stelt in zijn programma tegen armoede en sociale uitsluiting een verbetering van het statuut van daklozen voorop, en wel door een bredere installatiepremie toe te kennen. Bovendien is de integratie via de huisvesting van daklozen één van de prioriteiten in het Nationaal Actieplan Sociale Insluiting 2003-2005, dat op 5 september 2003 door de Ministerraad werd goedgekeurd. Maar wat verstaat men onder een " dakloze " ? De realiteit lijkt nauwelijks op het beeld van de " clochards " die onder de brug slapen. Het gaat veeleer om vrouwen die slachtoffer zijn van geweld en zijn ondergebracht in een collectief, mensen die uit hun woning werden gezet of op straat staan na een verblijf in het ziekenhuis ... Deze " daklozen " komen steeds vaker voor. Het aantal vrouwen en gezinnen met of zonder kinderen neemt verder toe. De verblijven in de opvangtehuizen worden langer en het opvangaanbod hinkt achterop bij de harde realiteit van de vraag. De installatiepremie voor daklozen is een antwoord op dit probleem. Nu al voorziet de wet (*) betreffende het recht op maatschappelijke integratie in een installatiepremie. Daarvan kan evenwel enkel de begunstigde van een leefloon gebruikmaken als deze zijn dakloze staat achterlaat en een woning betrekt als hoofdverblijfplaats en als hij nog nooit een dergelijke premie heeft ontvangen. Het bedrag van deze premie is gelijk aan het maandelijks leefloon voor een eenoudergezin met kinderlast. Dat is momenteel 793,76 ?. De Minister van Maatschappelijke Integratie heeft nu beslist de installatiepremie toe te kennen aan een bredere doelgroep. Waar dient de installatiepremie voor? Zij moet de uitrustingsuitgaven dekken, zoals de aankoop van meubels of aansluitingskosten. De voorstellen De OCMW's krijgen de taak een sociale uitkering toe te kennen, gelijk aan het bedrag van de installatiepremie, aan elke persoon die een woning als hoofdverblijfplaats betrekt en hierdoor niet langer dakloos is en begunstigde is van : - hetzij een vervangingsinkomen ten laste van de sociale zekerheid : werkzoekenden, gepensioneerden, personen met een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid of invaliditeit ... - hetzij een toelage ten laste van een stelsel van de sociale verzekering : sociale uitkering, gehandicaptenuitkering, gewaarborgd inkomen voor bejaarden, - hetzij een inkomen lager dan het leefloon, verhoogd met 10 % : bij voorbeeld een deeltijds werkend persoon of iemand die onderhoudsgeld ontvangt. - De persoon die als dakloze wordt erkend, heeft slechts één keer recht op deze premie - Een dakloos gezin heeft recht op één premie - De subsidie bedraagt 100 % van de premie. Begunstigden en kostprijs Jaarlijks worden 2.000 installatiepremies uitgekeerd aan begunstigden van een leefloon. Als men ervan uitgaat dat de categorie van de leefloners ongeveer een derde uitmaakt van de daklozen, dan maken de nieuwe categorieën die voor de premie in aanmerking komen het overblijvende tweederde uit. De uitbreiding van de maatregel tot de sociale uitkeringen en personen met een klein inkomen zou zich dan ook moeten vertalen in de toekenning van 4.000 bijkomende jaarpremies. Met een premiebedrag van 793,76 ? houdt dit een jaarlijkse kost in van 3,2 miljoen ?. (*) van 26 mei 2002