25 apr 2003 17:00

Betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en de heer Luc Van den Bossche, Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Besturen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed (*) dat bepaalt welke federale minister (of staatssecretaris) het voorzitterschap en in voorkomend geval het ondervoorzitterschap waarneemt van de sectorcomités waartoe de federale overheidsdiensten behoren.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en de heer Luc Van den Bossche, Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Besturen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed (*) dat bepaalt welke federale minister (of staatssecretaris) het voorzitterschap en in voorkomend geval het ondervoorzitterschap waarneemt van de sectorcomités waartoe de federale overheidsdiensten behoren.

(*) tot uitvoering van artikel 19, tweede lid, van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.