25 apr 2003 17:00

Ministerraad van 25/04/2003

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 25 april 2003 in de Wetstraat 16 vanaf 9.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 25 april 2003 in de Wetstraat 16 vanaf 9.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Eerste Minister heeft vooreerst de nadruk gelegd op het nieuwe reglement betreffende de kabinetsarchieven van de federale regering (1999-2003). Hij verklaarde dat hierbij gebroken wordt met de gebruikelijke regels die traditiegetrouw worden toegepast. Kwaliteitsvereisten zijn voorzien voor de archivering van de documenten en dezelfde regels zullen toegepast kunnen worden voor de volgende legislaturen. (bericht 8). De Eerste Minister ging ook dieper in op de verschillende maatregelen tegen de overbevolking in de gevangenissen. Er werd een bijzondere inspanning geleverd op het vlak van het elektronisch toezicht. Op jaarbasis zullen, in 2003, 3.150 veroordeelden aan dit systeem worden onderworpen (bericht 11). Ook gaf de Eerste Minister een stand van zaken inzake de vogelpest. België past een drastische en radicale strategie toe om te vermijden dat de toestand ontaardt zoals in Nederland, waar 230 bedrijven tot hiertoe werden besmet met het virus. In België zijn slechts zeven bedrijven besmet. Deze bevinden zich in het noorden van het land, meer bepaald in de provincies Antwerpen en Limburg. Het noorden van deze provincies, met de Schelde en het Albertkanaal als natuurlijke grenzen, wordt onderworpen aan een strenge controle en toezicht alsook een coördinatie op alle vlakken. Bovendien wordt een bufferzone ingesteld om te vermijden dat de rest van ons land zou besmet worden. Het bestrijdingsplan inzake vogelpest zal in detail worden voorgesteld door de Minister van Volksgezondheid, Consumentenzaken en Leefmilieu. (vrijdag 25 april 2003 om 17 uur). De Eerste Minister haalde ook vijf ontwerpen van koninklijk besluit aan rond de verkeersveiligheid die van toepassing zullen zijn vanaf 1 november 2003. Het nieuwe dispositief zal nader worden toegelicht na de vakantieperiode, via een informatiecampagne in nauwe samenwerking met de federale politie. (bericht 35-36-37-38) Guy Verhofstadt had het tevens over de stand van zaken inzake de overstromingen van eind december 2002 en begin januari 2003. Hij herinnerde er aan dat de slachtoffers van de overstromingen tot het einde van de maand de tijd hebben om hun dossier in te dienen. Eind juni zouden alle dossiers behandeld moeten zijn. Tot hiertoe werden 886 dossiers ingediend en 53 beslissingen genomen. Bovendien hebben 172 slachtoffers van de rampenschade een onmiddellijke expertise aangevraagd, waarvan er reeds 142 werden uitgevoerd. De Eerste Minister herinnerde er ook aan dat het groene nummer deze week nog zou gehandhaafd blijven. (bericht 19) De Eerste Minister legde tevens de nadruk op het ontwerpbesluit rond het gelegenheidswerk in de horecasector (bericht 31). Ook onderstreepte hij de inwerkingtreding vanaf 1 juli 2003 van de ondernemingsloketten. De Minister belast met Middenstand heeft het officiële logo van deze loketten ingehuldigd. Deze moeten het administratieve leven van de ondernemers vergemakkelijken. * * * De Ministerraad keurde tevens de volgende punten goed: - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de overplaatsing van drie personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie naar de Waalse Regering (bericht 7); - het testen van de telefoontapinstallaties. Een praktische opleiding wordt ook voorzien. (bericht 9); - het verlenen van een afwijking op de beslissing dat geen fondsenvoorschotten meer kunnen genomen worden voor wat betreft de basisallocaties, aan het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen (bericht 10); - een ontwerp van koninklijk besluit rond de erkenning van de leden van het Executief van de Moslims van België. De Ministerraad aanvaardde tevens het ontslag van het vorige Executief. (bericht 12); - een ontwerp van koninklijk besluit aangaande de erkenning van laboratoria voor DNA-analyse (bericht 13); - het afsluiten van een overeenkomst met betrekking tot het ontwerp van een informaticaoplossing voor het lokale politiekorps (bericht 14); - een ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels inzake de indiening van de aangiften van de verkiezingsuitgaven en van de herkomst van de geldmiddelen en de wijze van hun inventarisatie en beveiligde bewaring (bericht 15); - een ontwerp van koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de Internationale Organisatie voor Migratie (I.O.M.) (bericht 16); - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en tot regeling van de overdracht van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid van de Staat op het gebied van de kernenergie (bericht 17); - het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels betreffende de inning van een retributie voor opdrachten van bestuurlijke politie van de lokale politie (bericht 18); - het opstarten van een overheidsopdracht voor de aankoop, de levering, de installatie en het onderhoud van specifieke hardware voor het Crisiscentrum evenals bijkomende dienstprestaties, ten voordele van het Belgisch Centrum voor Beeldinterpretatie (BCBI) van Defensie (bericht 20); - het afsluiten van een huurovereenkomst voor het huren van 230,09 m² in het gebouw gelegen Bremenstraat 3 ? Distripark te 2030 Antwerpen, ten behoeve van de Federale Overheidsdienst Financiën, Douane en Accijnzen (bericht 21); - de gunning van het perceel ?Keukenuitrusting? in het kader van de nieuwbouw van de gevangenis van Hasselt (bericht 22); - het afsluiten van een huurovereenkomst voor het huren van 213,72 m² kantoren in het gebouw gelegen Voochtstraat 15 te Mechelen, ten behoeve van de Federale Overheidsdienst Justitie (bericht 23); - een ontwerp van koninklijk besluit tot oprichting van personeelscomités bij de Federale Overheidsdienst Financiën (bericht 24); - een ontwerp van koninklijk besluit dat bepaalt welke federale minister (of staatssecretaris) het voorzitterschap en in voorkomend geval het ondervoorzitterschap waarneemt van de sectorcomités waartoe de federale overheidsdiensten behoren (bericht 27); - een ontwerp van koninklijk besluit tot oprichting van het "Kringloopfonds" (bericht 28); - een ontwerp van reglement van de RTBF betreffende de loopbaanonderbreking (bericht 29); - het ontwerp van reglement betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van de volgende universitaire instellingen: Universitair Centrum Antwerpen (RUCA), Universitaire Instelling Antwerpen (UIA), Limburgs Universitair Centrum (LUC), Universiteit Gent (RUG) (bericht 30); - een ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot de verzameling van gegevens over de woon-werkverplaatsingen van werknemers (bericht 33); - een ontwerp van koninklijk besluit in het kader van de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt (bericht 42); - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de juridische zekerheid van de bepaling over de berekening van het vakantiegeld van werknemers (bericht 43); - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) bestemd voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in 2003 (bericht 44); - een ontwerp van koninklijk besluit rond de uitkeringsverzekering en de moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten (bericht 46); - een ontwerp van koninklijk besluit rond de inschrijving van handels- en ambachtsondernemingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (bericht 48); - een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de oprichtingsmodaliteiten van het financieringsfiliaal van het Participatiefonds, ?Startersfonds? genaamd (bericht 49); - een ontwerp van koninklijk besluit rond de herschikking van de schuld van Sabena Technics ten overstaan van de Federale Investeringsmaatschappij (FIM) (bericht 50); - een ontwerp van koninklijk besluit houdende bepaalde maatregelen rond de basis-bankdienst (bericht 54); - een ontwerp van koninklijk besluit rond de stage van schoolverlaters in niet-gouvernementele organisaties in ontwikkelingslanden (bericht 55); - de tweede lijst van nieuwe juridische verbintenissen die in het kader van de internationale samenwerking dienen afgesloten te worden. Verder keurde de Ministerraad de lancering goed van de sensibiliserings- en educatiecampagne ?Kleur bekennen?. (bericht 56); - het toekennen van een subsidie aan de verenigingen ?Atout coeur ? A tout coeur? en ?L?enfant des Etoiles?. Deze verenigingen zullen een voorstelling opvoeren voor minder begunstigde kinderen uit Kinshasa. (bericht 57); - het toekennen van een subsidievoor de oprichting van een ?Centrum voor de Vrede? in Kigali (Rwanda) (bericht 58); - de financiering, op de begroting van Buitenlandse Zaken, van een reeks initiatieven inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat (bericht 59); - het voorontwerp van wet waardoor de Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, enerzijds, en de Regering van de Republiek Slovenië, anderzijds, betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen of verblijvende personen en zijn bijlagen I en II, ondertekend te Wenen, op 16 november 1992, aan het Parlement kunnen worden voorgelegd (bericht 60); - het voorontwerp van wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Polen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het Protocol, beide ondertekend te Brussel op 20 augustus 2001 (bericht 61); - het voorontwerp van wet houdende goedkeuring van het Belgisch-Frans Akkoord inzake de grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen en lokale openbare lichamen tussen de Franse Republiek, enerzijds, en het Koninkrijk België, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest, anderzijds (bericht 62); - het voorontwerp van wet houdende goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds (bericht 63).