25 apr 2003 17:00

Schuldherschikking Sabena Technics

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de herschikking van de schuld van Sabena Technics ten overstaan van de Federale Investeringsmaatschappij (FIM).

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de herschikking van de schuld van Sabena Technics ten overstaan van de Federale Investeringsmaatschappij (FIM).

De NV Sabena Technics, die voor 100% een dochtermaatschappij was van de NV Sabena, werd in 2002 onderworpen aan een herstructureringsplan. Aangezien Sabena Technics niet in staat was de kosten verbonden aan het herstructureringsplan zelf te dragen werd door de Belgische Staat een lening van 25 miljoen euro toegestaan, via de Federale Investeringsmaatschappij. In juli 2002 stelde de Federale Investeringsmaatschappij vast dat Sabena Technics het afgesproken afbetalingsplan niet kon nakomen. Gezien de crisis in de luchtvaartsector werd een schuldherschikking toegestaan. Het nieuwe afbetalingsplan ziet er als volgt uit: - de betaling van alle kredieten wordt gespreid tot december 2005; - de achterstallen verschuldigd aan de Federale Investeringsmaatschappij worden door Sabena Technics voor eind 2003 via maandelijkse betalingen afgelost. Op die achterstallen wordt verwijlintrest berekend, zowel voor wat de hoofdsom als voor wat de intresten betreft. De banken worden betaald zoals voorzien tot augustus 2003. - de andere voorwaarden van de kredieten blijven ongewijzigd. De Europese Commissie zal op de hoogte worden gebracht van de wijzigingen aan de kredietvoorwaarden. (*) ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 januari 2002 waarbij aan de Federale Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd met toepassing van artikel 2 § 3 van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen.