25 apr 2003 17:00

DNA-analyse

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed aangaande de erkenning van laboratoria voor DNA-analyse.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed aangaande de erkenning van laboratoria voor DNA-analyse.

De wet (*) betreffende de identitificatieprocedure via DNA-analyse in strafzaken, voorziet dat vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving enkel nog door de Koning erkende laboratoria DNA-analyses in strafzaken kunnen uitvoeren. Tot op datum van 15 april 2003 hebben drie laboratoria het aanvraagformulier voor erkenning ingevuld en, gestaafd met de nodige bewijsstukken, aan de FOD Justitie toegestuurd. Om de gelegenheid te geven aan een groter aantal laboratoria om deze DNA-analyses uit te voeren, en om zo een garantie te hebben voor een continue uitvoering van de opdrachten van de parketten en rechtbanken, heeft de ministerraad beslist de termijn om een goedkeuring te bekomen te verlengen tot 1/10/2003. De minister van justitie wordt belast met de uitvoering van deze beslissing. (*) artikels 44ter en 90undecies SV, ingevoegd door de wet van 22 maart 1999.