25 apr 2003 17:00

Preventieve diplomatie en rechten van de mens

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met de financiering, op de begroting van Buitenlandse Zaken, van een reeks initiatieven inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met de financiering, op de begroting van Buitenlandse Zaken, van een reeks initiatieven inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat.

Deze initiatieven zijn de volgende: - Versteviging van de rechtstaat - Macedonië (*): bijdrage op de begroting van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, van de Belgische deelname aan de militaire operatie, onder het bevel van de Europese Unie, in de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. - Bevordering van de mensenrechten in Afrika: financiering van de Tweede Ministeriële Conferentie Mensenrechten in Afrika, die de Afrikaanse Unie van 5 tot 9 mei organiseert in Kigali. Een financieringsbereidheid van België geeft de kans om de Afrikaanse Unie te wijzen op de persistente schendingen van de mensenrechten die door sommige van haar leden worden bedreven en geeft België de gelegenheid de wens uit te drukken dat de Afrikaanse Unie dit niet onbesproken zal laten voorbijgaan. - Versteviging van de rechtstaat in Iran: opstarting van een samenwerking op juridisch vlak met Iran. Concreet zou deze samenwerking kunnen bestaan uit de organisatie door de FOD Justitie van een stage voor Iraanse magistraten. Dergelijke stage heeft enerzijds tot doel gegevens uit te wisselen over de respectievelijke juridische systemen en anderzijds de bezoekende magistraten in kennis te stellen van de wijze van functioneren in de meest brede betekenis van het woord van de magistratuur in België. (*) zie eveneens bericht nr. 101 van de Ministerraad van 28 maart 2003.