25 apr 2003 17:00

Kabinetsarchieven van de federale regering

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, heeft de Ministerraad zijn akkoord gegeven voor de regeling betreffende de definitieve bestemming van de kabinetsarchieven van de federale regering (1999-2003).

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, heeft de Ministerraad zijn akkoord gegeven voor de regeling betreffende de definitieve bestemming van de kabinetsarchieven van de federale regering (1999-2003).

De leden van de regering zullen de archieven van hun kabinet niet vernietigen maar, omwille van hun grote cultuurhistorische en wetenschappelijke waarde, overdragen aan een archiefbewaarplaats. Hiervoor worden praktische schikkingen getroffen. Zo zal bij elke overdracht een verklaring van schenking worden opgesteld die de raadpleging van de documenten regelt en de vertrouwelijkheid van bepaalde documenten of dossiers garandeert. Het is van groot belang dat het archiefbestand een eenheid vormt en dat de documenten geen verschillende bestemmingen zouden krijgen naargelang hun aard, vorm of inhoud. Bovendien is het aanbevolen om zowel aandacht te besteden aan de papieren archieven als aan het audiovisueel materiaal en aan de informatie op digitale dragers. De overdrachten moeten voldoen aan enkele minimale kwaliteitseisen. Elke overdracht is vergezeld van een systematisch opgebouwde en genummerde overdrachtslijst. Indien de regeringsleden hun archieven overdragen aan privaatrechtelijke archief- en documentatiecentra op basis van maatschappelijk-filosofische stromingen, zullen ze de Algemeen Rijksarchivaris hiervan op de hoogte brengen en maken ze hem bij die gelegenheid een kopie over van de overdrachtslijst én van de verklaring van schenking.