25 apr 2003 17:00

Verkeersveiligheid

Op voorstel van minister van Mobiliteit en Vervoer Isabelle Durant, heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid.

Op voorstel van minister van Mobiliteit en Vervoer Isabelle Durant, heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid.

Na de raadpleging van de gewesten en de Raad van State, heeft de ministerraad in tweede lezing ook vier koninklijke uitvoeringsbesluiten van dezelfde wet goedgekeurd. Deze vier besluiten slaan respectievelijk op de nieuwe categorisering van de overtredingen, de onmiddellijke inning, het bevel tot betaling en het verkeersveiligheidsfonds. De verkeersveiligheidswet zal in werking treden op 1 november 2003. Tijdens de maanden september en oktober zal een infocampagne voor een breed publiek worden gevoerd om de weggebruikers zo goed mogelijk voor te lichten. De regering heeft zichzelf als doel gesteld het aantal verkeersdoden tegen 2010 met de helft te verminderen. De wet houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid is het resultaat van de Staten-Generaal voor de Verkeersveiligheid die in februari 2002 werden ingericht. De wet zorgt in de eerste plaats voor vier categorieën van overtredingen volgens de ernst ervan. Het koninklijk uitvoeringsbesluit van de wet somt de overtredingen op per categorie. De wet voorziet ook in verschillende manieren waarop kan worden opgetreden tegen overtredingen (onmiddellijke inning en bevel tot betaling). De koninklijk uitvoeringsbesluiten verduidelijken de modaliteiten van deze stappen. De regering wilde de bedragen harmoniseren die worden gehanteerd bij de onmiddellijke inning, het bevel tot betaling en de minnelijke schikking. Het wetsontwerp richt een verkeersveiligheidsfonds op dat wordt gespijsd met een deel van de opbrengsten van de boetes (de bedragen die worden geïnd boven het in referentiejaar 2002 geïnde totaal). Dit fonds wordt vanaf dit jaar gebruikt als aanmoediging voor politiezones die zich door een overeenkomst met de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Mobiliteit en Vervoer ertoe verbinden bijkomende inspanningen te leveren inzake verkeersveiligheid (preventie, opleiding, controles). De koninklijke besluiten zullen zo snel mogelijk door de koning worden ondertekend en in het Staatsblad verschijnen.