25 apr 2003 17:00

Hotelbedrijf

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad, na advies van de Raad van State en van de Europese Commissie, een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de gelegenheidsarbeid in de ondernemingen die onder het paritair comité voor het hotelbedrijf ressorteren.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad, na advies van de Raad van State en van de Europese Commissie, een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de gelegenheidsarbeid in de ondernemingen die onder het paritair comité voor het hotelbedrijf ressorteren.

Het ontwerp heeft tot doel de loonkost in de sector te verlagen. Deze loonkostverlaging wordt niet als steun beschouwd indien het totale bedrag van de aan eenzelfde onderneming verleende de minimissteun (*) niet hoger is dan 100.000 euro over een periode van drie jaar. Het ontwerp van koninklijk besluit zal dan ook kaderen binnen deze de minimis verordening. Concreet betekent dit dat de werkgever op elk van de 45 piekdagen waarop hij in de loop van het jaar het stelsel kan gebruiken gemiddeld ongeveer 30 extra's mag in dienst nemen. (*) toepassing van artikel 2 van de Verordening (EG) nr. 69/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de de minimissteun.